Vedtak om samiske navn på tre stasjoner i Trøndelag

Statens kartverk har gjort vedtak om sørsamisk skrivemåte for navnet på to stasjoner i Røros kommune og en i Snåsa kommune. Foto: Lars Røed Hansen

Statens kartverk har vedtatt sørsamisk skrivemåte for navnet på to stasjoner i Røros kommune og en i Snåsa kommune.

Norsk og samisk stasjonsnavn:

Røros stasjon - Plaassjan stasjovne
Glåmos stasjon - Kloemegen stasjovne
Snåsa stasjon - Snåasen stasjovne

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Bakgrunn

Røros og Snåsa er i samisk forvaltningsområde. Navn på statlige anlegg bør derfor ha samisk parallellnavn når primærnavna har vedtatte samiske skrivemåter. Som førsteledd i sammensetninger står stedsnavna i genitiv (Snåasen < Snåase).

Kartverket er vedtaksmyndighet for navn på statlige anlegg. Bane NOR og kommunene er orientert. Sametinget har gitt sin tilråding for sørsamiske navn på stasjonene.