Ungdataundersøkelsen i Trøndelag

I mars 2020 foregår ungdataundersøkelsen i Trøndelag blant elever i videregående skole.

Hva er formålet med undersøkelsen?


• Gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for å sammenligne seg med andre kommuner og nasjonale tall. I tillegg bidrar det til viktig forskning.

Hvordan skjer ungdataundersøkelsen?

• Det er satt av en skoletime til å svare på undersøkelsen.
• Elevene svarer digitalt på spørsmål ved å logge seg på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

Hva spør Ungdata om?

• forholdet til skole, venner og foreldre
• fritid og fritidsaktiviteter
• helse, trivsel og livskvalitet
• mobbing
• seksualitet
• regelbrudd, vold, rusmiddelbruk
• foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Ingen får vite hva du svarer

  • Deltakernes besvarelser blir behandlet fortrolig. Bare forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene, men ingen får vite hvem som har svart hva.
  • Det betyr at ingen som har svart er mulig å gjenkjenne når resultater fra undersøkelsen blir publisert.
  • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
  • NOVA er ansvarlig for at personopplysningene dine blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk.
  • Det vil ikke bli samlet inn noen direkte personopplysninger, derfor er det ikke mulig å rette eller slette din besvarelse i etterkant av undersøkelsen.
  • Har du barn under 18 år kan du reservere barnet fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

 

Det er frivillig å delta


• Undersøkelsen er frivillig. 
• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det. 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?


Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet og kompetansesenteret KoRus ved St. Olavs hospital gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Lurer du på noe? Kontakt:

  • Ungdatakoordinator i Trøndelag fylkeskommune: rådgiver Camilla Nguyen, telefon: 74177653, e-post: camng@trondelagfylke.no 
  • Kontaktperson ved KoRus: rådgiver Jo Arild Salthammer, telefon 959 10 981,e-post: jo.arild.salthammer@stolav.no