Styrker innsatsen på beredskap, klima og natur med nytt hovedutvalg

Medlemmene av hovedutvalg for beredskap, klima og natur sitter rundt et bord.
Første møte i det nye hovedutvalget for beredskap, klima og natur. Fra venstre: Kari Anita Furunes (Sp), Daniel Stensland (H), Rune Venås (administrasjon, direktør for eiendom), Tommy Reinås (MDG, leder av hovedutvalgsleder), Rune Larsen (H), Pål Sture Nilsen (A), Oskar Tørres Lindstad (A), Heidi Ingeborg Klokkervold (A),Siv Furunes (SV). Bak sitter fra administrasjonen: Sigrid Tørriseng Angen, Turid Helene Vollmo, og Monica Ness.

Trøndelag fylkeskommune forsterker innsatsen innen beredskap, klima og natur. Det nyopprettede hovedutvalget for disse ansvarsområdene hadde sitt første møte 22.-23. mai.

Pilene for klimagassutslipp peker feil vei for Trøndelag. Samtidig har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg markant etter Russlands invasjon og krigføring i Ukraina. Dette er noe av bakgrunnen for at Trøndelag fylkeskommune har opprettet et eget hovedutvalg for beredskap, klima og natur. Et hovedutvalg er et politisk utvalg som har myndighet til å ta avgjørelser innenfor sitt saksfelt, delegert fra fylkestinget.

– Det er nødvendig med en raskere omstillingstakt. Det nye hovedutvalget vil ta lederskap for å sikre en bærekraftig framtid for Trøndelag, sier hovedutvalgsleder Tommy Reinås.

Ansvarsområder

Det nye hovedutvalget for beredskap, klima og natur får en sentral rolle i å utvikle tverrfaglige og sektorovergripende løsninger for samfunnssikkerhet og beredskap. Videre skal utvalget ha en forberedende rolle knyttet til areal- og samfunnsplanlegging, oppfølging av regionale planer, samt håndtering av klima-, natursaker og naturmangfold.


Det nye hovedutvalget har blant annet ansvar for:

 • Tiltaksprogram og handlingsprogram i vannforvaltningsplanen.
 • Saker knyttet til viltforvaltning og forvaltning av innlandsfisk.
 • Handlingsplan for klimaomstilling.
 • Handlingsplan for plastreduksjon.
 • Saker innenfor areal- og samfunnsplanlegging.
 • Oppfølging av Trondheimsfjordprosjektet.
 • Fylkeskommunens tiltak for energieffektivisering i egen bygningsmasse.
 • Saker i kulturminneforvaltningen som har konsekvenser for beredskap og klimatilpasning.
 • Saker knyttet til friluftsliv.
 • Saker knyttet til landbruk, som er relevante sett opp mot totalberedskap og klimamessige aspekter.
 • Fylkeskommunens internasjonale satsinger som er relevante for beredskap, klima og natur.
 • Klimavennlige anskaffelser.

Her finner du oversikt over medlemmer av hovedutvalget, møte- og saksdokumenter.