Starter jakten på kunnskap for å løse framtidas godsutfordringer

Foto: Illustrasjon
Framtidas transportbehov er omfattende og ny teknologi blir viktig.

Det er ventet en enorm vekst i godstransporten fremover. Det meste ser ut til å komme på vei. Hvordan samfunnet skal håndtere dette er uvisst. Trøndelag fylkeskommune, SINTEF og NTNU har inngått en omfattende samarbeidsavtale for å finne løsninger for godstransport både i nær framtid og på lengre sikt. Nå starter jobben med å få på plass kunnskapen som skal gi oss svarene.

Hva skal skje?

Smarte og klimavennlige grep må på plass for å løse den beregnede økte veksten i godstransporten fram mot 2050. Derfor har de tre partene i avtalen bestemt seg for å jobbe sammen for å skaffe kunnskapen som trengs for å finne fram til nye metoder og ny teknologi.

Et forprosjekt er i gang i fylkeskommunen. Det er satt av 2 millioner kroner til det. Dagens fylkesting har, som det første i Norge, vedtatt å ta en rolle innenfor godstransport uten å ha formell myndighet eller budsjett på området. Etter vedtaket er det gjort en mindre kartlegging av godstransporten rundt Trondheim, samt at det er gjennomført 3 arrangementer med godstransport som tema i fylkeskommunens regi.


Alle interesserte er invitert til oppstarten

Den 21. oktober markerer vi startskuddet for arbeidet med kunnskapsgrunnlaget med et orienteringsmøte på Quality Hotel Augustin i Trondheim for samarbeidspartnere og alle andre som er interessert i denne oppstarten. Deltagelse er gratis, men påmelding er nødvendig av praktiske årsaker. Det gjør du her.
Trøndelag fylkeskommunes engasjement er en del av oppfølgingen av fylkeskommunens godsstrategi. Godstransport blir en del av hovedutvalg for transports ansvarsområde når Trøndelag fylkeskommune fra nyttår får egen vegadministrasjon.


Det er et naturlig valg å samarbeide med kunnskapsmiljøene

Kompetansemiljøene i Trøndelag får en naturlig og viktig rolle og forprosjektet skal basere seg på tett samarbeid med næring og offentlige aktører, samt forskning og utdanning. Jobben med kunnskapsgrunnlaget har som mål å skaffe helhetlig og felles kunnskap på tvers av sektorer ved hjelp av forskning og utdanning.

For å få kunnskap som gjør oss i stand til å møte framtidens utfordringer er det viktig å få en kontinuerlig prosess gjennom forskning og utdanning, derfor er det viktig og riktig å spille på de regionale kompetansemiljøene som SINTEF og NTNU, som også er ledende innenfor området. NTNU og SINTEF har laget en skisse til kunnskapsgrunnlag for Trøndelag fylkeskommune. Det er ut ifra denne skissen Trøndelag fylkeskommune i samarbeid med SINTEF og NTNU setter i gang arbeidet.

Noen nyttige punkter å vite om:

• Sjømatnæringen forventer en særlig stor økning i årene framover og får store utfordringer hvis transporten må skje langs veien.
• Det er nasjonale politiske mål om godsoverføring til sjø og bane.
• Norge skal være klimanøytralt innen 2050 (klimaloven).
• Norge trenger økt verdiskaping og mer effektiv offentlig sektor (perspektivmeldingen).
• Mobilitet er et velferdsgode og en viktig prioritering.
• Nasjonal Transportplan har beregnet at veksten i godstransporten frem mot 2050 vil være på 290 millioner tonn og at 80% av veksten vil komme på vei. Veksten tilsvarer en 100 mil lang sammenhengende rekke lastebiler hver dag.
• Beregninger viser at standarden på norske fylkeveger er sterkt nedadgående fram mot 2024 og har et investeringsbehov på 500-600 milliarder kroner.

Kontaktperson:

Bjørn-Arve Raanes
bjoraa@trondelagfylke.no