Ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune ute på høring

Sofaer i kontorlandskap. Foto: TRFK
Sofaer i kontorlandskap. Foto: TRFK

Høringsutkastet til ny anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune er klart, og fylkesdirektøren ber om innspill og tilbakemeldinger.

I tillegg til at høringen legges som offentlig høring på våre hjemmesider blir utkastet sendt til fylkeskommuner, kommuner i Trøndelag og en del andre instanser for å innhente erfaringer og få innspill i forhold til høringsutkastet.

Bakgrunn


Vedtak i Trøndelag fylkeskommunes fylkesutvalg 29.03.2021 sak 78/22:
«Anskaffelsesstrategien sendes på offentlig høring før den på nytt fremmes til fylkesutvalget og fylkestinget til behandling. Fylkesdirektøren bes innhente erfaringer fra andre fylkeskommuner i det videre arbeidet med saken.»
Anskaffelsesstrategi i Trøndelag fylkeskommune 2022 – 2025 Sammendrag
Anskaffelsesstrategien drøfter utfordringer, muligheter og tiltak og skal være et strategisk verktøy for å oppnå effektiv drift. Strategien skal bidra til å redusere klimautslipp, sikre at gode og fremtidsrettede løsninger anskaffes, samt ivareta fylkeskommunens samfunnsansvar gjennom blant annet seriøsitetsbestemmelser og leverandørutvikling. Anskaffelsesstrategien skal understøtte Trøndelag fylkeskommunes øvrige planer og strategier og være i tråd med fylkeskommunens visjoner og verdier.

Faktiske opplysninger


Trøndelag fylkeskommune skal gjennomføre alle anskaffelser i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser for å sikre sunne markedsmessige prinsipper og hindre unødig offentlig ressursbruk og uetisk/korrupsjonslignende atferd i forbindelse med offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser skal bidra til at det stilles ulike typer krav til leverandørers ivaretakelse av samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser av varer, tjenester, bygg og anlegg.
Anskaffelsesstrategien skal bidra til at Trøndelag fylkeskommune benytter anskaffelsesprosessene som et strategisk verktøy når det gjelder å oppnå effektiv drift, innovasjon og verdiskaping. Det ligger et betydelig potensial i at offentlig sektor benytter innkjøpsmakten til å fremme innovasjon og nyskaping, samt bidrar til leverandørutvikling og fremvekst av nye markeder.
Anskaffelsesstrategien legger vekt på klima/miljø og bærekraft, digitalisering og innovasjon. Med det menes at anskaffelsene skal bidra til at fylkeskommunen skal nå målet om å bli klimanøytral innen 2030 gjennom blant annet å stille riktige miljøkrav i anskaffelser, utvikle konkrete klimamål for fylkeskommunale innkjøp mv. Strategien har også oppmerksomhet på standardisering og effektivisering av anskaffelsesprosessen ved ytterligere digitalisering, og benytte e-handel der det er mulig. Strategien har fokus på å videreutvikle metodikk for mer kostnadseffektive og klimasmarte innovative anskaffelser. Dette blant annet gjennom markedsdialog og samarbeid med andre virksomheter.

Hovedmål og delmål


Anskaffelsesstrategien er utformet med hovedmål, og delmål med ønsket effekt og tiltak.
Med utgangspunkt i hovedmål er det skissert 4 delmål med beskrivelse av ønsket effekt og tiltak. Delmålene tar i seg: God behovsdekning og fremtidsrettede løsninger, anskaffelsens betydning for effektiv tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og samfunnsansvar.
Strategien er lagt på et overordnet nivå, og oppfølgingen skal skje gjennom konkrete tiltak i ulike handlingsplaner.

Innspill og erfaringer


På bakgrunn av høringsnotatet og vedlagte høringsutkast ber vi om innspill på strategien og erfaringer fra andre fylkeskommuner i forhold til innhold, fokusområder m.v.

Høringsdokumenter


Høringsnotatet er også tilgjengelig på våre nettsider www.trondelagfylke.no

Vedlegg 1: Høringsutkast Anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune 2022 – 2025

Vedlegg 2: Høringsinstanser

Høringssvar sendes til postmottak@trondelagfylke.no , høring bes merkes arkivsak 202216510

Frist: 13. mai 2022.