Miljø- og energipris til Mære

Foto: Mære landbruksskole
Foto: Mære landbruksskole

Miljø- og energiprisen Nordens grønne belte gis til Landbrukets klima – og energisenter ved Mære landbruksskole.

Prisen gis til noen som på en innovativ og forbilledlig måte bidrar til utvikling og jobber aktivt med bærekraftsspørsmål innen miljø og energi.

- Prisen er en god bekreftelse på at det valget vi tok i 2015 om å bygge opp Landbrukets klima- og energisenter var riktig, og at vi har gjort mye rett frem til nå med å bygge opp dette senteret.  Prisen er en motivasjonsfaktor til å fortsette arbeidet med klima og energi i landbruket, sier rektor Rolf Wensbakk. 

Juryens begrunnelse

Mære landbruksskole har utviklet seg ut i fra behovet i bærekraftig jordbruk og matproduksjon. Gjennom sitt harde arbeid viser Mære landbruksskole vei for fortsatt bærekraftig utvikling innen jordbruk med fokus på klimaspørsmålet,  og med tydelig kobling til FNs Agenda 2030. Bærekraftsaspektet finnes i alt arbeid som skolen gjør.

Det siste initiativet er å bli Norges første nullutslippsgård. Dette skal gjøres i samarbeid med ZEN-forskningssenteret (Zero Emission Neighborhood). Bygninger og energibruk er i hovedfokus for det initiativet. Utover dette vil det utvikles nye løsninger, teknologi og kunnskap som gjør Mære landbruksskole til en foregangsaktør i Norden innen disse utfordringene.

Et viktig aspekt i skolens arbeid er å finne måter å produsere energi, samt redusere energiforbruk gjennom å bruke energi på en smartere og mer effektiv måte.  Mære landbruksskole sitt samarbeid med blant annet forsknings- og utviklingsmijøer innen ulike områder, samt andre aktører og interessenter,  gir god profilering av Midtnorden gjennom at arbeidet er kjent i en større krets.

Foto: Thomas Jergel
Foto: Thomas Jergel

Mære landbruksskole tilbyr utdanning for ungdom (VGS) og voksne innen naturbruk, og drifter samtidig et skolegårdsbruk med melkekyr, kjøttfe, sau, gris, tomatproduksjon, korn, potet og grasproduksjon. Ved skolens utviklingsavdeling tilbys kurs innen jordbruk, skogbruk, lokal matproduksjon og klima/energitiltak i landbruket. Skolen har hvert år over 1 000 gårdbrukere på ulike kurs og andre arrangement. I 2015 ble Landbrukets klima- og energisenter etablert på Mære; en arena for FoU, kunnskapsformidling og ulike demonstrasjonsanlegg. Utviklingen av senteret har skjedd i nært samarbeid med landbrukets organisasjoner. Skolen har i mange sammenhenger (veksthus-nettverk, pilotbruk solenergi, test av fornybar diesel og presisjons-landbruk) etablert grupper av gårdbrukere og gartnere som deltar sammen med skolen i utviklingen.

Mæremiljøet en god partner for leverandører og FoU-miljø. Det er blant annet etablert et FoU-team som jobber med utvikling av anlegg og organisasjonen, som FoU- og demonstrasjonsarena. Nevnes kan samarbeid med NIBIO, SINTEF, Nord Universitet, NTNU, Norges Miljø og Biovitenskapelige universitet (NMBU), NTE, Norsk Landbruksrådgiving, Felleskjøpet, osv.

Etter et initiativ fra SINTEF, NIBIO, TFoU m.fl. er Mære aktuell som arena for et innovasjonsprosjekt innen landbruksteknologi. Gjennom et tett samarbeid mellom teknologimiljø,  jord- og plantefagmiljø, innovasjonsmiljø og landbruksnæringa arbeides det for at Mære skal utvikles ytterligere til en sterk og tydelig innovasjonsarena.

Mæres visjon er «Nullutslippsgården».De skal jobbe for å redusere utslipp og om mulig binde klimagasser gjennom deres aktivitet. 

 Vi gratulerer med prisen som offisielt blir delt ut på Midtnordenkomiteens høstmøte 4. desember i Stjørdal. Prisen er på 30 000 svenske kroner.