Løfter likestillingsarbeidet til et nytt nivå

Trøndelag fylkeskommune har sertifisert seg i «Likestilt arbeidsliv», og håper at flere trønderske virksomheter vil gjøre det samme.

1. januar i 2020 fikk alle arbeidsgivere i Norge en forsterket plikt til å arbeide for likestilling og mot diskriminering.  

Trøndelag fylkeskommune har cirka 4500 medarbeidere, og mange arbeidsplasser som er spredt over et stort geografisk område. For å kunne jobbe strategisk med likestilling, inkludering og mangfold må hele organisasjonen dra i samme retning.  

30. august i 2021 ble det derfor besluttet å sette i gang prosjektet «Likestilt arbeidsliv».

– Arbeidet med likestilling, inkludering og mangfold er viktig for fylkeskommunen og Trøndelag på mange måter, og for landet for øvrig. Det forebygger utenforskap og bidrar til å tette gapet mellom behovet for og tilgangen på arbeidskraft og kompetanse. Dessuten tror jeg vi blir bedre mennesker hvis vi får et større mangfold rundt oss,sier organisasjonsdirektør og prosjekteier, Knut Erik Ballestad. 

Gjennom prosjektet skal fylkeskommunen jobbe for å unngå usaklig forskjellsbehandling innenfor alle diskrimineringsgrunnlagene i loven: 

  • Kjønn 
  • Graviditet, fødsel, foreldrepermisjon og adopsjon 
  • Omsorgsoppgaver 
  • Etnisitet 
  • Religion og livssyn 
  • Funksjonsnedsettelse 
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 
  • Alder 
  • + Kombinasjoner av dem

– Et krafttak for likestilling 

Onsdag 7. juni ble Trøndelag fylkeskommune den andre fylkeskommunen i Norge som ble sertifisert i «Likestilt arbeidsliv». Sertifiseringen gir arbeidsgivere verktøy for å oppnå kravene som står i likestillings- og diskrimineringsloven. 

– Vi har laget en egen handlingsplan for dette arbeidet og deler gjerne våre erfaringer med andre virksomheter. Vi håper mange vil sertifisere seg, slik at vi kan ta et krafttak for likestilling i Trøndelag, sier Marit Moldjord, prosjektleder for Likestilt arbeidsliv i Trøndelag fylkeskommune. 

Sertifiseringsordningen har vært et pilotprosjekt ledet av Agder fylkeskommune, finansiert med tilskudd fra statsbudsjettet. I 2023 blir sertifiseringen utvidet til en nasjonal ordning for private og offentlige virksomheter.  

(F.v.) Monica Haaseth, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Odd-Inge Strandheim, seniorrådgiver seksjon regional kompetanse, Bjørn Aspaas, hovedverneombud, Tanya Skjønshaug, sertifisør under opplæring, Frøydis Sund, sertifisør i Likestilt arbeidsliv fra Likestillingssenteret og Marit Moldjord, prosjektleder og seniorrådgiver ved seksjon organisasjon i Trøndelag fylkeskommune.
(F.v.) Monica Haaseth, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Odd-Inge Strandheim, seniorrådgiver seksjon regional kompetanse, Bjørn Aspaas, hovedverneombud, Tanya Skjønshaug, sertifisør under opplæring, Frøydis Sund, sertifisør i Likestilt arbeidsliv fra Likestillingssenteret og Marit Moldjord, prosjektleder og seniorrådgiver ved seksjon organisasjon i Trøndelag fylkeskommune.

Trainee-ordning 

Den 28. mars i år ble den første isolerte handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold vedtatt i administrasjonsutvalget i fylkeskommunen. 

– Dette viser at politikerne våre ser viktigheten av å jobbe systematisk og langsiktig for likestilling og for å hindre utenforskap i arbeidslivet. I handlingsplanen beskriver vi tiltak som allerede er gjennomført, og tiltak som vi skal jobbe med fremover, sier Moldjord.  

Fylkeskommunen har blant annet gjennomført et prøveprosjekt der tre trainee-stillinger ble øremerket søkere fra spesifikke grupper i samfunnet. For å søke på stillingen måtte søkeren enten ha hull i CV, nedsatt funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn.  

– Vi får ikke alltid det tilsiget av søkere som vi trenger, og derfor er det i noen tilfeller saklig grunn til å sette slike krav i utlysningen. Disse ansettelsene bringer nye perspektiver inn i organisasjonen. Målet er at dette skal bli en fast ordning med fem trainee-stillinger, sier Moldjord.   

Skaper ringer i vann  

Av andre gjennomførte tiltak kan det nevnes at pride-flagget har blitt en del av fylkeskommunens flaggreglement, medarbeiderundersøkelsen har blitt utvidet med ti spørsmål om varsling og tre spørsmål om likestilling, og temaene ytringsklima og likestilling har blitt inkludert i medarbeidersamtalen.  

Fylkeskommunen vil også gjøre det enklere å rekruttere medarbeidere med et annet språk enn norsk. 

– I mange sammenhenger trenger vi tolker, og at viktige dokumenter blir oversatt til andre språk. Fylkeskommunen har for eksempel et ansvar for å bevare og synliggjøre det sørsamiske språket, og derfor jobber vi med å få oversatt viktige informasjon til sørsamisk.   

–  Jo mer vi jobber med dette, desto flere forslag kommer det inn. Prosjektet skaper ringer i vann, sier Moldjord. 

I mai 2022 var Likestilt arbeidsliv temaet i Fylkespodden. Hør episoden her: