Jakten på fremtidens hurtigbåt

I jakten på fremtidens utslippsfrie hurtigbåt har Trøndelag fylkeskommune signert kontrakt med fem konsortier i et utviklingsprosjekt som skal jobbe frem og demonstrere at nullutslipp er mulig for hurtigbåter med hastigheter over 30 knop.

De fem konsortiene som får kontrakt er ledet av:

  • Brødrene Aa
  • NTNU Technology Transfer og Flying Foil
  • Rødne Trafikk As
  • Transportutvikling As
  • Selfa Arctic AS

De fem konsortiene består i snitt av 5 partnere med sentrale aktører fra norsk maritim næring. Blant disse er store selskaper fra verft, rederi, design- og teknologimiljø representert. Alle konsortiene har noe særegent ved seg, men sentralt i utviklingen står endringer i hydrodynamikk ved for eksempel bruk av foil, reduksjon i energiforbruk og nye energibærere innen batteri og hydrogen.

Fylkeskommunen mottok 7 gode tilbud som alle tilfredsstiller de krav vi har satt. Det gjorde arbeidet med å velge de 5 som skulle få kontrakt krevende. Tilbudene har blitt evaluert av en referansegruppe bestående av 20 personer med tung bakgrunn fra maritim næring, forskning, utviklingsarbeid og hurtigbåtdrift. Helheten i tilbyders konsortier har veid tungt i utvelgelsen.

- Maritim industri i verdenseliten

- Når vi nå går videre med fem konsortier er det et stort skritt på veien mot målet om en dag å kunne skrive kontrakt på en utslippsfri hurtigbåt. Vi hadde en drøm om å gjennomføre et slikt utviklingsprosjekt. Med 10 andre fylkeskommuner med i prosjektet er potensialet for at næringen kan lansere en ny form for kysttransport, som i ettertid vil kunne eksporteres til verden rundt oss, nærmere. Måten næringen har tatt utfordringen på viser at vi har en maritim industri i verdenseliten, sier fylkesdirektør for samferdsel Erlend Solem.

Hurtigbåt som transportmiddel har en svært viktig rolle i å binde sammen Norgeskysten. Hurtigbåten mer enn halverer reisetiden på ruter som Trondheim – Brekstad. Det enorme potensialet for næringsutvikling langs kysten gjør at man forventer at transportbehovet langs kysten vil øke. Samtidig er hurtigbåten i dagens form den aller største kilden til utslipp målt i utslipp pr. passasjerkilometer. Med høyt drivstofforbruk er det en kostbar form for transport.

Løsningen vil være å utvikle nye og mer klimavennlige energibærere samt å redusere hurtigbåtenes energiforbruk. Men ingen har funnet løsninger for dette for hurtigbåter som kjører i over 30 knop over lengre distanser, som de gjør i Trondheimsfjorden.

Det er kun korte samband som i dag kan skifte om til nullutslippsløsninger med tilgjengelig teknologi. Skal man få utslippsfrie hurtigbåter må det derfor stimuleres til utvikling og innovasjon. Derfor har Trøndelag fylkeskommune tatt initiativet til dette utviklingsprosjektet for fremtidens hurtigbåt, og fått med oss 10 andre fylkeskommuner som har gått inn som partnere i prosjektet.

Teknologi som industrien ikke vet om de får til å levere

Utviklingsprosjektets visjon er å «.... initiere utvikling av en teknologi som ikke eksisterer og som industrien ikke vet om de får til å levere». Prosjektet startet i 2017 og skal være ferdig ved utgangen av 2019. Trøndelag fylkeskommune fikk støtte fra Klima- og miljødepartementet til et forprosjekt for å se på muligheten for å gjennomføre en innovativ anskaffelse. Prosjektet er jobbet frem sammen med NHO og fikk i 2017 mest støtte av samtlige søkere i Miljødirektoratets Klimasatsprogram.

Sommeren 2019 skal de fem konsortiene kunne demonstrere sine konsepter for utslippsfrie hurtigbåter. Fylkeskommunene som deltar i prosjektet vil deretter kunne benytte de fremlagte konseptene som grunnlag for fremtidige anbud.

- Målet er at verdens første utslippsfrie hurtigbåt skal kunne lanseres tidlig på 2020-tallet. Med dagens tildeling er sannsynligheten stor for at den vil være utviklet med norsk kompetanse og teknologi, sier prosjektleder Lars Fabricius.

Kontakt

Lars Fabricius, prosjektleder, Trøndelag fylkeskommune

93455841