Foreslår avvikling av Regionale forskningsfond

Portrettbilde av Linda Bye på et kontor. Bye er sekretariatsleder i Regionalt forskningsfond Trøndelag, og hun er bekymra for næringslivet og kommunenes muligheter til å drive forskings- og utviklingsarbeid i egen regi hvis Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2024 blir vedtatt. Foto: Ida Valsø.
Linda Bye, sekretariatsleder i Regionalt forskningsfond Trøndelag er bekymra for næringslivet og kommunenes muligheter til å drive forskings- og utviklingsarbeid i egen regi hvis Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2024 blir vedtatt. Foto: Ida Valsø.

– Et stort tap for trønderske bedrifter og kommuner.

I Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2024 er de regionale forskningsfondene (RFF) foreslått avvikla. I stedet foreslås det å bruke RFF-midlene til å finansiere en ny satsing på forskning, innovasjon og kunnskap i kommunehelsetjenestene. Regjeringa peker på at det finnes andre finansieringskilder for regional og næringsretta forskning, som FORREGION, SkatteFUNN og Forskingsrådets ordning for innovasjonsprosjekt i næringslivet.

Se Regjeringas pressemelding om saken her.

– De regionale forskningsfondene er en velfungerende og viktig brikke i innovasjonssystemet, og ingen av de ovennevnte ordningene vil kunne fylle dette rommet, sier Linda Bye i RFF Trøndelag.

De regionale forskningsfondene har vært operative siden 2010 og er finansiert av Kunnskapsdepartementet (KD). Fondene ble oppretta for å styrke det regionale samspillet mellom næringsliv, offentlige aktører og akademia, og knytte utdannings- og forskningsmiljøene opp mot regionale behov og regionale aktører. Fondets midler skal også bidra til å kvalifisere bedrifter og kommunal sektor inn i større nasjonale og internasjonale forskingsprosjekt.

– Nå vil gapet mellom mindre regionale forprosjekt og nasjonale støtteordninger bli betydelig større, og spesielt hardt vil dette ramme små- og mellomstore bedrifter og kommuner i distriktene, sier Bye.

Fra 2010 til 2019 hadde Trøndelag og Møre og Romsdal felles forskingsfond: RFF Midt-Norge. Gjennom regionreformen og fylkessammenslåing ble det bestemt at hvert fylke skulle ha sitt eget forskningsfond – og i 2020 ble RFF Trøndelag etablert. Fram til i dag er nærmere 1100 søknader behandla. Av disse er det innvilga 429 forskningsprosjekter til en samla bevilgning på ca. kr. 363 millioner. Flere av prosjektene støtta av RFF har gått videre i større forskingsløp.

– At ordninga nå foreslås avvikla vil være et stort tap for trønderske bedrifter og kommuner, og for Trøndelags evne til nødvendig omstilling, sier Bye.

Nå jobber hun og de andre sekretariatslederne for å reversere forslaget. Første mulighet til å gi innspill i saken er på høring i Forskings- og utdanningskomiteen 19. og 20. oktober. 

22 søknader

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyste i høst ut midler til kvalifiseringsstøtte med frist 5. oktober. Fondet har midler til å støtte 12-14 prosjekt. Det kom inn 22 søknader til fristen. Søknadene blir nå vurdert av regionale fagpanel, og søkerne får svar i slutten av november. 
 
De prosjektene som allerede er igangsatt, og de prosjektene som får støtte i denne runden, vil ikke bli berørt hvis forslag til neste års statsbudsjett blir vedtatt. 

Her kan du lese mer om Regionalt forskningsfond Trøndelag.