User name:

UserExtensions.GetUsername()=

76,6 millioner i overskudd

Det regnskapsmessige resultatet for Trøndelag fylkeskommune i 2018 ble et overskudd på 76,6 millioner kroner.

I tillegg er 435 millioner kroner i mindre forbruk i skoler og seksjoner satt av til senere
bruk.

- Fylkeskommunen er en velferdsprodusent og en samfunnsutviklingsaktør, og har ikke størst mulig overskudd som mål. Men økonomistyringen må være i orden, og jeg er glad for at det er god budsjettdisiplin i organisasjonen, sier fylkesrådmann
Odd Inge Mjøen.

Det regnskapsmessige resultatet på 76,6 millioner kroner kommer fra skatteinntekt og lavere utgifter til å betale gjeld. Nøkkeltallene viser at skatteinngangen ble 53,6 millioner kroner høyere enn revidert budsjettet. 

Skolene og seksjonene hadde et mindreforbruk på 435 millioner kroner. Store deler er allerede disponert i prosjekter og tiltak som er i gang.

- Det gjelder for eksempel vegprosjekter politikerne har vedtatt, men der pengene ennå ikke er brukt, sier Mjøen. 

På samme måte er pengesummer bevilget for hele skoleåret. Det betyr at penger allerede er disponert for vårhalvåret. 

- Vi gjør alle skoler og seksjoner ansvarlige for det økonomiske resultatet. Det betyr at de får gjenbevilget mindreforbruk fra ett år over til bruk året etter. På samme måte må de dekke merforbruk ett år inn det neste. Vi ser at å gi virksomhetene dette ansvaret for eget resultat, gir oss god økonomistyring, sier Mjøen.

Fakta om regnskapet

Fylkeskommunen omsatte i 2018 for 11,6 milliarder kroner. Største-delen, 8,1 milliarder kroner, går til driftsutgifter.

Det ble investert for 3,5 millioner kroner.

Lånegjelden er på til sammen 10,6 milliarder kroner. Det er betalt 164 millioner kroner i renter. 335 millioner kroner har gått til å betale avdrag. Låneopptaket økte med 2,3 milliarder kroner.

Trøndelag fylkeskommune står seg godt. Egenkapitalandelen er på 32 prosent.