Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget er et fylkeskommunalt organ som er rådgivende i alle saker som gjelder trafikksikkerhetsspørsmål, og i saker som gjelder koordinering av trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Utvalget skal medvirke til at trafikksikkerhetshensyn blir ivaretatt innenfor all planlegging og drift gjennom et tett samarbeid med øvrige fylkeskommunale organ samt eksterne.

Trafikksikkerhetsutvalget gir tilrådninger, holder seg orientert om eller tar opp saker overfor fylkestinget, og øvrige fylkeskommunale eller eksterne organ i følgende trafikksikkerhetsspørsmål:

 • Koordinere forskjellige instansers forslag til aktiviteter og årlige budsjetter med tilknytning til trafikksikkerhetsarbeidet. Utvalget skal søke å koordinere den offentlige og private virksomhet og ta initiativ til nye tiltak.
 • Stimulere og støtte det kommunale og frivillige trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Trafikkulykkessituasjonen i fylket. 
 • Kontroll- og opplæringsvirksomhet i trafikken. 
 • Kjøretøybruk og forskrifter.
 • Informasjonstiltak for å bedre trafikksikkerheten.
 • Vegvedlikehold og utbygging med betydning for trafikksikkerheten, herunder avkjørselspolitikk, gang-/ sykkelvegutbygging, trafikkregulering og andre saker utvalget ønsker å ta opp.

Trafikksikkerhetsutvalget består av syv medlemmer som velges av fylkestinget:

 • Karin Bjørkhaug (Krf) - Leder
 • Hallgeir Grøntvedt (Sp) - Nestleder
 • Tove Eivindsen (V)
 • Pål Sture Nilsen (A)
 • Rakel Skårslette Trondal (SV)
 • Vebjørn Gorseth (A)
 • Lill Harriet Sandaune (FrP)

I tillegg til valgte medlemmer deltar følgende institusjoner som konsultative medlemmer med møte- og talrett, men uten stemmerett:

 • Trøndelag politidistrikt
 • Fylkesmannen i Trøndelag
 • Trygg Trafikk
 • Fylkeskommunens administrasjon
 • Utrykningspolitiet
 • Statens vegvesen

Se møteplan og saksdokumenter til trafikksikkerhetsutvalgets saksdokumenter

Sekretær for utvalget:

Sist oppdatert 21.01.2022