Slik former vi Trøndelag

Fosenvegene

Fakta om prosjektet

Tema Veg
Hva Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging av ca. 280 km veg på Fosen.
Hvor Åfjord, Orkland, Osen, Inderøy, Ørland, Indre Fosen
Når Byggefase

Prosjektet omfatter oppgradering og nybygging av ca. 280 km vei på Fosen.

Prosjektet består av 18 delprosjekter fordelt i 3 ”pakker”, som alle er prioritert i utbyggingsrekkefølge, og godkjent av alle berørte kommuner. Målet er å bedre vegstandarden i regionen og korte ned reisetida til Trondheim. 

Pågående prosjekter 

Det skal bygges 6,5 km ny fylkesveg og 2,3 km ny gang- og sykkelveg i prosjektet fv. 717 Sund- Bradden.  Anleggsarbeidet vil starte tidligst mai 2021 og skal ferdigstilles høsten 2023. 

Siste nytt i prosjektet:

12.03.21 - Anbudsutlysning Fv. 717 Sund- Bradden
29.01. 21 - Informasjonsmøte om fv. 717, Sund - Bradden 2.februar
19.01.21 -  Presentasjon av fv. 717, Sund- Bradden i fylkesutvalget 
12.01.21 -  Orientering om geoteknikk på prosjektet

Forslag til ny vegtrasé

Fra Sund fram til Reinsalleen vil eksisterende veg bli rustet opp, samt at det planlegges tilrettelegging for bygging av gang- og sykkelveg. Fra Reinsalleen til Åsan, og videre opp Skaret, blir vegen lagt i en helt ny trasé. Denne strekningen har store geotekniske utfordringer, men som det etter mange og nye faglige vurderinger er trygt å bygge gjennom forutsatt at de faglige anbefalingene blir fulgt. Fra omtrent krysset ved Esvikveien og videre sørover til Bradden utbedres vegen omtrent i eksisterende veglinje, samtidig som det legges til rette for et sikrere tilbud til myke trafikanter.

3D-visualisering av den nye vegtraséen. 

Kontaktperson om grunnerverv:
Astrid Myhr, tlf. 74 17 99 70 / 901 17 172, epost: astmyh@trondelagfylke.no

Kontaktpersoner om anleggsgjennomføring:
Håvard Ellingsen, tlf. 74 17 78 31 / 480 96 456, epost: havel@trondelagfylke.no
Olaf Rovik, tlf. 74 17 93 44 / 911 12 65, epost: olarov@trondelagfylke.no 

 

 

Kilde: TRFK

Her er krysset med fv. 6326 i ferd med å bli utbedret. Samtidig skal den krappe kurven på fylkesvegen like sør for krysset utbedres og få litt bedre sikt gjennom svingen.

Arbeidet er så godt som ferdigstilt. Det gjenstår litt oppussing og asfaltering, noe som må vente til våren/sommeren. Det er entreprenørfirmaet Johs. Syltern AS som har utført jobben for Trøndelag fylkeskommune. Oppdraget er beregnet til å koste ca. 3,5 mill kr. inkl. mva.

Åfjord kommune har gitt byggetillatelse for tiltaket, uten å stille krav om at det skal utarbeides reguleringsplan.

Kontaktpersoner:

Byggeleder Tore Skånøy, tlf. 97062457, epost: toreska@trondelagfylke.no
Teamleder Olaf Rovik, tlf. 91112605, epost: olarov@trondelagfylke.no