Trøndelag fylkeskommune tar sykkelvelten alvorlig

Beistadsundbrua Foto: Jo Bernt Brønstad
Beistadsundbrua Foto: Jo Bernt Brønstad

Trøndelag fylkeskommune beklager den alvorlige hendelsen som skjedde på Beistadsundbrua fredag 16. juli hvor 28 syklister ble involvert i et sykkelvelt og flere ble alvorlig skadet. Som vegeier tar vi slike hendelser svært alvorlig og vi ønsker å finne løsninger som kan forhindre lignende hendelser.

Beistadsundbrua på Fv17 ble åpnet i 2020 og er en ny bru. Denne brua er bygd med en stålkasse med betongdekke og et asfaltdekke på toppen. De fleste bruer må ha en fleksibel fuge mellom brua og vegen for å ta opp endringer og bevegelser ved temperaturskifter, vektpåkjenning og lignende. Slike fuger kan utformes på ulike måter, men de må kunne ta opp relativt store bevegelser avhengig av lengde og bredde på brua. På Beistadsundbrua er det valgt en løsning med èn stor fuge på den ene siden av brua, da utformingen på den andre siden av brua gjør det mere utfordrende å etablere fuge på grunn av stor bredde. Brua kan bevege seg opp til 40 cm ved store temperaturpåvirkninger eller andre påkjenninger. Det er ikke etablert en egen sykkelløsning langs fylkesveg 17 på denne strekningen, men det er anlagt en løsning for sykling og gåing over brua med en skulder med bredde 1, 5 meter på hver side. På begge sider utenfor selve kjørebanen er det lagt en plate over fugen for at syklister og gående kan passere sikkert. Dette fungerer greit i de tilfeller der syklistene sykler en til to i bredden og de ikke trenger å bruke kjørebanen.

Ved hendelsen på fredag var det et helt sykkelfølge i relativ stor fart som skulle passere brua og det var naturlig å bruke hele vegbredden og utfallet ble alvorlig da den første syklisten kjørte hjulet ned i en av kilene i fugen. Det har vært en lignende hendelse tidligere hvor en syklist gjorde det samme og skadet seg. I etterkant av den ulykken gjorde vi en trafikksikkerhetsinspeksjon med den hensikt å finne tiltak for å forhindre slike ulykker. De mest nærliggende tiltak er å legge en plate over fugen i kjørebanen i tillegg til en synlig merking. Vi har jobbet med hvordan en slik plate kan utformes og festes samtidig som fugens funksjon opprettholdes. Målet er å finne en løsning som ikke fører til nye farer ved for eksempel løs plate eller høydeforskjeller. Løsningen må også være mulig å drifte og vedlikeholde på en god måte slik at ikke snø, is og skitt forskyver platen og lager kiler som også kan være farlige. Vi er ikke ferdige med disse vurderingene og har derfor ikke gjennomført tiltak før sommeren. Merking og skilting var tenkt gjennomført samtidig som tiltak på selve brua. Trøndelag fylkeskommune vil intensivere dette arbeidet og sørge for at det blir iverksatt tiltak så raskt som mulig for å forhindre lignende hendelser.

I flere oppslag ser vi at Trøndelag fylkeskommune beskyldes for ikke å lage gode løsninger for syklister. Vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken. Vi bruker nasjonale retningslinjer angående utforming av sykkelanlegg, vi samarbeider med kommuner for å finne lokale tilpasninger og i Trondheim har vi tett samarbeid gjennom Miljøpakken hvor det utarbeides felles standarder og løsninger for sykkelanlegg. Utfordringen er at sykkelanlegg skal ivareta mange hensyn og trafikantgrupper som har ulike behov og ønsker. Trøndelag fylkeskommune jobber hardt for å bidra til en sikker sykkelsatsing og sykkeltilrettelegging.

I ulykken på fredag var det et helt sykkelfelt som kom syklende, men det var ikke et organisert ritt. Ved organiserte sykkelritt skal det søkes om tillatelse til vegmyndighetene og det er avtalt hvilke ruter som skal sykles og hvilke ekstra tiltak som må iverksettes. Hadde dette vært et varslet ritt ville dette stedet kunne vært sikret, men dette var ikke konkurranseritt og dermed ikke varslet eller søkt om.

Syklistene var med i veldedighetsaksjon og syklet for et godt formål med innsamling av penger til barnekreftforeningen. Trøndelag fylkeskommune ønsker å støtte denne aksjonen, selv om det selvsagt ikke veier opp for de skader og ulemper som flere syklister pådro seg ved denne ulykken.

Trøndelag fylkeskommune

Jo Bernt Brønstad, seksjonsleder Investering og fornying, epost: jobbr@trondelagfylke.no
Eva Solvi, fylkesdirektør for Veg, epost: evasol@trondelagfylke.no