Vil unngå uhell i kantslåttsesongen

Bilde av kantklippig langs fv 950 ved Ranheim i Trondheim. Foto Ellinor Hansen, Statens vegvesen.
Kantklipp langs fv 950 ved Ranheim i Trondheim. Foto Ellinor Hansen, Statens vegvesen.

Sesongen for kantslått langs riks- og fylkesveger er i gang, og hvert år skjer uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gras og kratt.

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Endre Rudolfsen, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune.

Gjerder langs veg må vedlikeholdes

Gjerder kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid.
Kravet om avstand fra offentlig veg er en av flere restriksjoner til gjerder langs offentlig veg. Dette er regulert i veglova og forskrift om gjerde ved offentlig veg.

Vegkantene klippes i følgende bredder

Veg     Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant)
Fartsgrense
90  km/t og høyere
  8 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er
  smalere enn dette.
Fartsgrense
60-80 km/t
  6 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er
  smalere enn dette.
Fartsgrense
50 km/t eller lavere
  4 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er
  smalere enn dette.
Gang- og
sykkelveg
  2 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er
  smalere enn dette.


Alle som har gjerder langs fylkesveg oppfordres til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk.

- Strømtråd må flyttes bort fra vegkanten slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Rudolfsen.
Kantklipp utføres minimum to ganger i året. Oppstart avhenger av vekstsesongen, men første klipp gjennomføres som oftest i perioden 20. mai - 20. juni, og andre klipp i perioden 25. juli - 1. september.
- Vi ønsker å ha fine vegkanter og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet og andre ting, sier Rudolfsen.

Bedre trafikksikkerhet

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Rudolfsen.
Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer.
- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.
Før oppstart av kantslåtten, utarbeider utførende entreprenør risikovurderinger, sikker jobb-analyse (SJA) og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering. Det vil ved enkelte fylkesveier og gang-/sykkelveier bli utført kantklipp som nattarbeid. Dette skyldes hensynet til blant annet myke trafikanter og øvrige trafikanter.

Les mer om vegveldikehold her.

Kontakt:

Endre Rudolfsen
Seksjonsleder
74 17 96 80 924 25 625