Kantslåtten er i gang

Bilde av kantklipp langs fv. 950 ved Ranheim i Trondheim.
Kantklipp langs fv. 950 ved Ranheim i Trondheim (foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen).

Like sikkert som at sesongen for kantslått langs fylkesveger er i gang, er uhell og skader på grunn av fremmedlegemer i gras og kratt.

- Vi har mange uhell med at gjerdenetting og stålstreng ligger i graset og vikler seg inn i kanstlåttmaskina. Dette er svært farlig for den som sitter i maskina. Det hender også at steiner og andre gjenstander blir farlige prosjektiler, som kan skade utstyr og folk, sier Endre Rudolfsen, seksjonsleder for drift og vedlikehold i Trøndelag fylkeskommune. 

Gjerder må vedlikeholdes 

Gjerder som står ved vegen må vedlikeholdes. Disse kan ikke stå innenfor fylkesvegens eiendomsgrense, og skal uansett være minst tre meter fra veg. Dette for å ivareta hensynet til trafikksikkerhet og for å få gjort nødvendig vegarbeid. 

Kravet om avstand fra offentlig veg er en av flere restriksjoner til gjerder langs offentlig veg. Dette er regulert i veglova og forskrift om gjerde ved offentlig veg. 

Vegkantene klippes på denne måten: 

Veg med fartsgrense 90 km/t og høyere 
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 
8 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Veg med fartsgrense 60-80 km/t 
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 
6 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Veg med fartsgrense 50 km/t eller lavere 
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 
4 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Gang- og sykkelveg 
Krav til klippebredde (målt horisontalt fra vegkant): 
2 meter, eventuelt til grensen for vegområdet dersom vegområdet er smalere enn dette. 

Sjekk gjerder

Rudolfsen oppfordrer alle som har gjerde langs fylkesvegene til å ta en runde for å se til gjerdet, ta nødvendig vedlikehold og fjerne gjerder som ikke er i bruk. 

- Strømtråd må flyttes bort fra vegkanten og evt. rekkverket slik at vi får klippet kanten. Overvokste grensemerker kan også utgjøre en fare, og vi har opplevd at umerkede stoppekraner har blitt ødelagt. Det er viktig at stoppekraner, vannkummer og liknende blir tydelig merket, og at landbruksredskaper og andre løse gjenstander ikke ligger innenfor klippeavstanden fra vegkant, sier Rudolfsen.

Klippes minst to ganger

Kantklipp utføres minimum to ganger i året. Oppstart avhenger av vekstsesongen, men første klipp gjennomføres som oftest i perioden 20. mai - 20. juni, og andre klipp i perioden 25. juli - 1. september. 

- Vi ønsker å ha fine vegkanter, og de aller fleste er påpasselige med gjerdeholdet og andre ting, sier Rudolfsen. 

Bedre trafikksikkerhet 

- Vi klipper for å ivareta trafikksikkerheten gjennom å bedre siktforholdene, samt at vi skal hindre spredning og bekjempe uønskede arter og sikre naturlig biologisk mangfold, sier Rudolfsen. 

Et annet faremoment med kantslåtten er farlige forbikjøringer. 

- Vi oppfordrer alle trafikanter og naboer å vise hensyn og forståelse når maskinførerne kjører langs vegen for å gjøre en viktig jobb til glede for folk og naturmangfoldet, sier Rudolfsen.  

Nattarbeid 

Før oppstart av kantslåtten utarbeider utførende entreprenør risikovurderinger, sikker jobb-analyse (SJA) og arbeidsinstrukser med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering.Det vil ved enkelte fylkesveier og gang-/sykkelveier bli utført kantklipp som nattarbeid. Dette skyldes hensynet til blant annet myke trafikanter og øvrige trafikanter.