User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Ny vegavdeling

Bildet viser en asfaltert fylkesveg med en gulstripe og skog i veiskulderen. Foto: Inga Frøseth Rossing
Foto: Inga Frøseth Rossing

Ny avdeling fra 1.januar 2020

Ved årsskiftet får Trøndelag fylkeskommune i underkant av 200 nye ansatte. Her kan du finne aktuell informasjon om den nye vegavdelinga.

Avdeling veg

Trøndelag fylkeskommune overtar alle oppgaver knyttet til fylkesvegnettet fra 1. januar 2020. I den forbindelse etableres det en helt ny vegavdeling med kontor både i Steinkjer og i Trondheim. Avdelinga skal ha ansvar for å utvikle fylkesvegnettet og annen tilknyttet infrastruktur. Dette er oppgaver knyttet til investering og fornying, drift og vedlikeholde vegene, trafikksikkerhet og forsvarlig forvaltning av vegnettet. Fylkeskommunen har store ambisjoner om å ivareta og utvikle infrastrukturen på en effektiv, sikker, miljø- og klimamessig forsvarlig måte. Det jobbes med utvikling av innovative anskaffelser, samarbeid med bransjen og FOU-miljøer.

Organisering

Avdeling veg ledes av fylkesdirektør Eva Solvi og har fem seksjoner:

 • Strategi og utvikling (seksjonsleder Oddveig Kipperberg)
 • Investering og fornying (seksjonsleder Jo Bernt Brønstad)
 • Drift og vedlikehold (seksjonsleder Arild Lars Hamrum-Nordheim)
 • Vegfag (seksjonsleder Anne Karin Skjeflo)
 • Vegforvaltning (seksjonsleder Hilde Øfsti)

 

Bakgrunn

Fylkeskommunene er politisk og økonomisk ansvarlig for fylkesvegnettet, mens Statens vegvesen med sams vegadministrasjon har utført oppgaver knyttet til vegadministrasjon av fylkesvegene på vegne av fylkeskommunene. Disse arbeidsoppgavene er utredning, planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesvegene. I forbindelse med regionreformen er det vedtatt at sams vegadministrasjon skal overføres til fylkeskommunene. Formålet er at fylkeskommunene skal ha et mer helhetlig ansvar for samfunnsutviklingen i sitt fylke og styre utviklingen mer strategisk.

Prosessen

En prosjektgruppe med representanter fra Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen har jobbet sammen for å sørge for at sluttresultatet med overføring av nye arbeidsoppgaver og nye ansatte skal bli så godt som mulig for alle involverte parter. Prosessen har foregått i flere faser:

 • Kartleggingsfasen
  Oversikt over oppgaver, ressurser, kompetanse, utstyr/verktøy og utfordringer for de ulike områdene og prosessene i Statens vegvesen.

 • Forslag til organisering
  Design av ny fylkeskommunal vegadministrasjon. I tillegg får flere andre eksisterende avdelinger og seksjoner i Trøndelag fylkeskommune nye oppgaver og medarbeidere i forbindelse med overføringen.
 • Rekrutteringsprosess
  Ledelse med vegdirektør og seksjonsleder ble ansatt først. De ansatte i Statens vegvesen som så sine oppgaver i vesentlig grad overført til fylkeskommunen fikk så tilbud om ansettelse. Videre fikk ansatte i Statens vegvesen som hadde oppgaver knyttet til fylkesvegnettet tilbud om jobber de var kvalifiserte for. I tillegg ble flere stillinger lyst ut eksternt, og det er fortsatt en prosess på gang med å fylle disse stillingene.

Kontorplasser

Den nye vegavdelingen samlokaliseres med resten av fylkeskommunens sentraladministrasjon.

 • Steinkjer
  På Steinkjer får vegavdelinga lokaler i 2. etasje i Fylkets hus i Seilmakergata 2.

 • Trondheim
  I Trondheim får vegavdelinga lokaler i 2. etasje i Fylkets hus i Erling Skakkes gate 14.

 • I tillegg vil enkelte nyansatte begynne i andre avdelinger og dermed få kontor andre steder på fylkeshusene.

 • De som jobber med drift og utbyggingsprosjekter vil ha oppmøte andre steder rundt i hele fylket (Støren, Orkanger/Hitra, Snillfjord, Fosen, Stjørdal, Asphaugen og Namsos).

Mottak av nye ansatte

Det er etablert en arbeidsgruppe som arbeider med prosessen med å ta imot nye ansatte. De planlegger bestilling av PC og mobil, nødvendig opplæring i reglement og verktøy, rolleforståelse, kjennskap til organisasjonskultur og å bli kjent med nye kolleger og ny arbeidsgiver.

Målet er at arbeidsoppgavene som ligger i fylkeskommunens nye avdeling skal være operative fra 1. januar 2020. Det som ikke er helt på plass når nyttår kommer, skal vi finne gode overgangsordninger på.

Det vil bli opprettet en egen gruppe på Yammer (Trøndelag fylkeskommunes foretrukne kanal for internkommunikasjon) hvor alle nyansatte blir meldt inn. Her vil det bli gitt mer detaljert informasjon og det vil være mulig å stille spørsmål hvis noe er uklart.

Kontakt

Prosjektleder Etableringsprosjektet
Inge Fornes
E-post:
Mobil: 910 57 438

Avtalevilkår
Robert Ertsås
E-post:
Mobil: 997 26 366

Marit Moljord
E-post:

Randi Bjørkli (HR-sjef)
E-post:
Mobil: 905 13 388

Innplasseringer
Eva Solvi (fylkesdirektør veg)
E-post:

Sist oppdatert 05.12.2019