Varsel om planoppstart Brekkåsen snuplass

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune planoppstart for Snuplass Brekkåsen, i Melhus kommune. Planarbeidet utføres av Trøndelag fylkeskommune.

Planområde Brekkåsen. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Planområde Brekkåsen. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for snuplass og kollektivholdeplass for buss på Brekkåsen. Snuplassen skal være dimensjonert for tre samtidige 15 meters busser, og skal inkludere hvilebod, plattform for av- og påstigningsmuligheter for passasjerer, samt sykkelparkering. Areal for innfartsparkering bil skal vurderes som del av planarbeidet. Deler av Klemmets veg, og kryss Hollumsvegen/Klemmets veg inngår som en del av planarbeidet.

Det er i samråd med Melhus kommune avklart at det ikke skal utarbeides konsekvensutredning som en del av reguleringsplanen

Virkninger av planen skal beskrives, herunder landskapsmessige virkninger, landbruksfaglige vurderinger, nærmiljø og friluftsliv, støy, barns interesser, trafikksikkerhet, naturmiljø, teknisk infrastruktur, anleggs- og riggområder mm. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse som en del av planarbeidet.

Merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer

eller til postmottak@trondelagfylke.no

Frist for å komme med innspill er 4.12.2020.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:

Siri Solem, tlf. 74174188 eller e-post sirsol@trondelagfylke.no.