Varsel om planoppstart – reguleringsplan for fv. 720 Alsetbrua i Indre Fosen kommune

Jf. plan- og bygningsloven (av 27.06.2008) §12-8 varsler Trøndelag fylkeskommune om oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 720 Alsetbrua i Indre Fosen kommune.

Alsetbrua ligger midt i Skaugdalen, krysser Sørelva ved Alset (se figur 1 under) og er en del av fv. 720. Tiltakshaver for reguleringsplanen er Trøndelag fylkeskommune.

Alsetbrua avmerket på kart. Kart
Lokalisering av Alsetbrua.


Brua er i dårlig forfatning og skal skiftes ut. Som følge av brufornyingen må også veglinjene tilknyttet brua tilpasses ny situasjon. Med dette som bakgrunn igangsettes det en reguleringsplanprosess for å få synliggjort tekniske forutsetninger og vurdert arealbehov, både i anleggsfasen- og i permanent situasjon.

Om planen

Forslag til planavgrensning vist i figur 2 (se under) dekker et område på ca. 30 143 m2.Formålet med planprosessen er å øke samfunnssikkerheten på strekningen.

Siden plassering av ny bru, trasé-alternativer for veg, midlertidig trafikkavvikling og evt. deponi- og riggområder ikke er vurdert ved planoppstart, er det satt av et litt større område som evt. reduseres når alternativs-vurderingen er gjennomført.

Forslag til planavgrensning. Kart.
Forslag til planavgrensning.

I kommuneplanens arealdel for Indre Fosen kommune er området vist som LNFR-område.

Indre Fosen kommune har som planmyndighet avgjort at planarbeidet ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
Tema som inngår i en konsekvensutredning, vil bli drøftet i planbeskrivelsen. Forskriftens vedlegg II vil kunne fungere som en sjekkliste for vurderingstema. I vårt planforslag vil vi spesielt drøfte følgende tema: trafikkforhold, trafikksikkerhet, anleggs- og riggområder, kulturminner og kulturmiljø, naturmiljø, vannmiljø, samfunnssikkerhet, inngrep i LNFR, inngrep i naturressurser, klima, støy og grunnforhold. Andre tema kan også komme opp som aktuelle under planprosessen.

Innspill

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen 08.03-2023 til:

Trøndelag fylkeskommune
Fylkets hus, PB 2560
7735 Steinkjer

eller til postmottak@trondelagfylke.no
Send også kopi til Indre Fosen kommune: postmottak@indrefosen.kommune.no

Spørsmål til planarbeidet kan stilles til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Astrid Hanssen, tlf. 93691008, epost: e-astha@trondelagfylke.no