Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune

Kartutsnitt for ny bru over Knarrlagsundet. Foto: Trøndelag fylkeskommune.
Kartutsnitt for ny bru over Knarrlagsundet. Foto: Trøndelag fylkeskommune.

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 6448 Knarrlagsundbrua i Hitra kommune. Etter avtale med kommunen, og i henhold til plan- og bygningsloven §§3-7 og 12-10, legges detaljreguleringsplanen nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av ny bru over Knarrlagsundet med tilhørende vegsystemer.

Ny bru er planlagt like øst for dagens bru og med ett kjørefelt og fortau. Trafikken over brua vil bli regulert med trafikklys. Brua får en seilingshøyde på 18 m, som er en meter høyere enn dagens bru. Når ny bru er ferdig, vil dagens bru bli revet.

Planforslaget består av følgende deler:

  • Planbeskrivelse med ROS-analyse
  • Reguleringsbestemmelser
  • Plankart

I tillegg er følgende dokumenter grunnlag for planforslaget:

  • Tegningshefte
  • Forprosjekt bru
  • Fagrapport naturmangfold
  • Geoteknisk rapport
  • Rapport fra arkeologisk registrering
  • Notat – analyse av skipstrafikk

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune 
Fylkets hus 
Postboks 2560, 7735 Steinkjer,  

eller til  postmottak@trondelagfylke.no  

 Frist for å komme med merknader er 9. oktober 2020.

Etter at høringsfristen er over, lager Trøndelag fylkeskommune en oppsummering av innkomne merknader, og sender planforslaget med merknader til kommunen for politisk behandling.

Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: 

Arnfinn Tangstad, telefon 74 17 99 48 / 415 07 643 eller epost arnta@trondelagfylke.no.