Høring: Delstrategi Veg 2022-2032

Trøndelag fylkeskommune ber om innspill til høringsutkastet til strategien for fylkesvegene i Trøndelag Delstrategi Veg. I tillegg ønsker vi innspill til handlingsprogrammet 2023-2026.

Kort om Delstrategi Veg 

Strategien er et viktig verktøy og retningsviser for vegadministrasjonen, særlig for å jobbe målrettet med de utfordringer på fylkesvegnettet: etterslep, trafikksikkerhet, framkommelighet, godstrafikk, klima og miljø. Prioriteringer med basis på strategien er måten å iverksette forandringer med begrensede ressurser («mer veg for pengene»). Problemstillingene knyttet til vedlikeholdsetterslepet motvirkes bl.a. med hjelp av fornyingsprogram. 

Dessuten er blant annet bompenger og medfinansiering, vegeierrollen med sin innkjøpsmakt og bruk av ny teknologi og nye løsninger med i strategidokumentet. Fremkommelighet, sikkerhet og beredskap er sentrale tema i samsvar med nullvisjonen.  

Høringsfasen 

Høringsutkastet er behandlet i hovedutvalg for veg (6. april 2022) og i fylkestinget (27. april 2022). Dette er ikke en plan i hht. plan- og bygningsloven (PBL), men det legges opp til en bred høring hvor kommuner, bransje, lag og foreninger og andre får høringen tilsendt (se liste over høringsparter).  

Det er også mulig for andre å ha uttalelser til høringsutkastet. Etterpå blir mottatte innspill fra høringsparter og andre interesserte vurdert, og eventuelt innarbeidet i et revidert strategidokument som skal sluttbehandles i hhv. HU veg og Fylkestinget i oktober 2022. Dette vil så danne grunnlaget for Handlingsprogram Veg 2023-2026. Innspill til Handlingsprogrammet sendes i form av konkrete tiltak på eller langs fylkesvegene i prioritert rekkefølge. Vi ber om at det brukes innspillsskjemaet for det. 

Høringssvar merkes med 202134782-5 og sendes til postmottak@trondelagfylke.no innen 1 juli 2022. Eventuelle spørsmål kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: Isabel Gabriele Müller, tlf. 74 17 99 56 eller isaml@trondelagfylke.no . 

Dokumenter