Detaljreguleringsplan for «Fv.717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og høring

Geotekniske vurderinger i området rundt Rein kloster.
Geotekniske vurderinger i området rundt Rein kloster.

Trøndelag fylkeskommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for «Fv. 717 Sund – Bradden» i Indre Fosen kommune til offentlig ettersyn og sendes samtidig til høring hos berørte parter. Frist for å inngi merknader er 29. mai 2020.

Planforslaget inneholder detaljer om hvordan vegen, og prosjektet, er tenkt gjennomført.

Forslag til ny vegtrasé

Fra Sund fram til Reinsalleen vil eksisterende veg bli rustet opp, samt at det planlegges tilrettelegging for bygging av gang- og sykkelveg. Fra Reinsalleen til Åsan, og videre opp Skaret, blir vegen lagt i en helt ny trasé. Denne strekningen har store geotekniske utfordringer, men som det etter mange og nye faglige vurderinger er trygt å bygge gjennom forutsatt at de faglige anbefalingene blir fulgt. Fra omtrent krysset ved Esvikveien og videre sørover til Bradden utbedres vegen omtrent i eksisterende veglinje, samtidig som det legges til rette for et sikrere tilbud til myke trafikanter.

3D-visualisering av den nye vegtraséen.

 

Planprosessen så langt

I desember 2019 ble planarbeidet kunngjort med brev til berørte og annonse i Fosna-Folket. Den 14. januar 2020 gjennomførte Trøndelag fylkeskommune et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i Fissa Misjonshus. To dager senere holdt fylkeskommunen åpen kontordag i Rissa rådhus, med anledning til å snakke med representanter fra fylkeskommunen og rådgivende konsulentfirma. Det har i ettertid kommet mange innspill, som er forsøkt ivaretatt i planforslaget som fylkeskommunen nå legger ut.

Planforslaget

Planforslaget består av de juridiske dokumentene plankart og bestemmelser, i tillegg til en forklarende planbeskrivelse. Vedlegg til planen er en risiko- og sårbarhetsanalyse, støysonekart og tekniske tegninger. Geotekniske vurderingsrapporter og ingeniørgeologisk rapport er tilgjengelig.

Arbeidet med planen blir gjort i nært samarbeid med Indre Fosen kommune.

Trøndelag fylkeskommune ber om at merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, postboks 2650, 7735 Steinkjer

eller på epost til: postmottak@trondelagfylke.no

Kontakt

Kontaktpersoner om planarbeidet:

Tone Hammer, tlf. 74 17 69 43 / 941 44 683, epost: tonham@trondelagfylke.no
Hege Bjerka Pedersen, tlf. 986 22 36, epost: hege.bjerka.pedersen@vianova.no

Kontaktperson om grunnerverv:

Astrid Myhr, tlf. 74 17 99 70 / 901 17 172, epost: astmyh@trondelagfylke.no

Kontaktpersoner om anleggsgjennomføring:

Håvard Ellingsen, tlf. 74 17 78 31 / 480 96 456, epost: havel@trondelagfylke.no
Olaf Rovik, tlf. 74 17 93 44 / 911 12 65, epost: olarov@trondelagfylke.no

På grunn av den pågående situasjonen rundt fare for spredning av corona-virus, holder ikke fylkeskommunen nytt åpent møte i høringsperioden. Det er derfor viktig at du tar kontakt med noen av de som står oppført som kontaktpersoner dersom du har spørsmål om planen eller planarbeidet.