Midler til utviklingstiltak og oppdukkende kompetansebehov

Fylkeskommunen lyser med dette ut to tilskuddsordninger som fagskoler med tilbud i Trøndelag kan søke om gjennom.

Trøndelag fylkeskommune er etter lov om høyere yrkesfaglig utdanning tillagt ansvar for at det blir tilbudt høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Det aller meste av midlene fylkeskommunen forvalter til drift av slike utdanninger ved private og offentlige fagskoler følger et årshjul som fagskolene i fylket er gjort kjent med gjennom bl.a. vår dialog med sektoren. I tillegg viderefører vi i 2022 et forsøk med to ordninger som fagskolene kan søke om støtte:

  1. Utviklingstiltak i Trøndelag
  2. Tilskudd til drift av «oppdukkende kompetansebehov» i arbeidslivet

Hensikten med de ordningene er å styrke fagskolenes mulighet til å utvikle og videreutvikle utdanningstilbud for å dekke konkrete kompetansebehov i arbeidslivet og raskt å dekke disse behovene. Ordningene er forankret i fylkeskommunens prioriteringer for tildeling av driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning for 2023 og i målene som Kunnskapsdepartementets har satt for driftstilskudd til fagskolene:

  1. Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning
  2. Yrkesrettet høyere yrkesfaglig utdanning
  3. God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning
  4. Effektiv og god fagskolesektor

For spørsmål, ta kontakt med:

Ståle Ertzgaard
Seniorrådgiver
74 17 43 79 924 09 865
Sist oppdatert 27.05.2022