User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Pedagogisk personale

Kompetanse for kvalitet, UDIR

Videreutdanningstrategi for lærere og skoleledere frem mot 2025 legger rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet.

Fagnettverk 

De faglige nettverkene skal bidra til at videregående opplæring i Trøndelag når vedtatte målsettinger for sektoren som settes av fylkestinget. Les mandatet  her. Oversikt over nettverksledere.

Faglig oppdatering på yrkesfag

Ordningen skal bidra til fornyelse av yrkesfaglærernes kompetanse på eget fagområde, bredde- og/eller dybdekompetanseMer info.

Hospitering på yrkesfag

Mer info.

Mentorordning

En god start og veiledning er viktig for at nye lærere skal videreutvikle kompetansen sin, stå bedre rustet i hverdagen og blir mer åpen og knyttet til profesjonen. Mer info.

Informasjon om stipendordning for PPU, PPU-Y, og YFL

Stipend til ansatte i undervisningsstillinger som ønsker å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU og PPU-Y) eller Yrkesfaglærerutdanning (YFL), og stipend for å rekruttere personer utenfor skolesektoren til yrkesfaglærerutdanning (PPU-Y eller YFL). Mer info.

Universitetsskole

Universitetsskolene er et samarbeid mellom NTNU, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune. Mer info.

Utdanningsvalg - videreutdanning

Faget utdanningsvalg skal hjelpe elever til å foreta mer kunnskapsbaserte valg av utdanning og yrke. Mer info.

Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering - SKUV

Skolebasert kompetanseutvikling er en utviklingsprosess for skolene som deltar. Prosessen er avhengig av at skolene, med ledelse og lærere, er aktive med dette arbeidet på arbeidsplassen. Mer info.

Mental trening

Studie for lærere/trenere som jobber med unge elever/utøvere og ønsker innsikt i mental trening, læringsprosesser og psykologiske metoder og teknikker som kan anvendes for å øke en persons mentale funksjon og prestasjonsevne. Mer info.

Systematisk oppfølging av frafall (IKO)

IKO-modellen er en systematisk måte å arbeide med ungdom som ikke finner seg til rette i skolen. IKO-modellen inneholder rutiner for tidlig identifisering av ungdom i faresonen, framgangsmåter for kartlegging og rutiner for oppfølging av elever. Målgruppen er elever som har forutsetninger for å fullføre et ordinært løp i videregående opplæring. Elever som har behov for tettere oppfølging i en periode, skal raskest mulig tilbake til ordinær oppfølging. Les mer om modellen.  IKO-veileder (kort versjon). IKO-veileder.

Internasjonalisering

Sist oppdatert 03.04.2018