User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Lærlingekonferansen 2018

Rundt 90 lærlinger var samlet på Stjørdal for å diskutere kampsaker og komme med innspill til aktører som kan bidra til å heie frem yrkesfagene!

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i februar å opprette et eget råd for sikre lærlinger og lærekandidaters påvirkning og medinnflytelse i fylkeskommunale saker. 

- Vi i Lærlingerådet i Trøndelag har nå arrangert Lærlingekonferansen 2018 slik at lærlinger og lærekandidater i Trøndelag kunne møtes for å diskutere viktige kampsaker og deretter presentere og utfordre aktører som har innflytelse på hvordan vi får en så god rekruttering og kvalitet i fagopplæring som mulig, sier leder av Lærlingerådet i Trøndelag, Karina Zemaityte.

- Noe av målsettingene med konferansen var også å ha en sosial møteplass for lærlingene, legger hun til.

Konferansen ble gjennomført fredag 16. til lørdag 17. november og ble innledet av Lærlingerådet og elev- og lærlingeombudet med påfølgende tacobufé og sosiale aktiviteter. Gjennom lørdagen diskuterte lærlingene tiltak rettet mot kampsakene til Lærlingerådet og mot slutten av dagen var representanter fra politikere, kommuneadministrasjon, skoler, ungdommens bystyre, ungdommens fylkesting, opplæringskontor, bedrifter, KS og LO til stede under gruppearbeidet med påfølgende paneldebatt. Arbeidet oppsummers og deles på sosile media og det utarbeides en rapport for videre oppfølging og presenteres til politisk nivå på nyåret.

 

 

 

 

Stian Sandø fra NRK bidro også til å sette fokus på viktige tema innefor "morgendagens yrker"  

Lærlingerådet kampsaker:

Lærlingeråder har utarbeidet viktige kampsaker. Til høyre er et tenkt oppslag i avisa "Lærlingebladet" 17.11.2030, satt litt på spissen.

  • Lærlingerådet skal påvirke samfunnets holdning til yrkesfag, slik at elever på YF, lærlinger/lærekandidater er stolte av sitt valg og fag.
  • Lærlinger bør få flere muligheter for medvirkning i opplæringskontor, fylkeskommunalt og nasjonalt, slik at vi får større gjennomslag i viktige lærlingsaker.
  • Lærlingerådet vil jobbe for høyere likestillingsgrad, gjennom lik tilgang til opplæring og praktisk tilretteleggelse for alle og bedre kjønnsbalanse blant lærere på yrkesfagene.
  • Lærlingerådet ønsker en bedre kvalitet gjennom hele opplæringsløpet, med felles retningslinjer for opplæringskontorenes arbeid og bedre sammenheng mellom skole og bedrift med oppfølging gjennom hele opplæringstiden.
  • Lærlingerådet vil å arbeide for at alle kan fullføre læreløpet de starter på.
  • Lærlingerådet vil påvirke opplæringen slik at elever i videregående opplæring får yrkesrettet praksis og teori som er relevant i forhold til fremtidig arbeidsliv.
  • Lærlingerådet ønsker en forsterket satsning på å øke kompetanse blant faglige ledere, og veiledere/instruktører i bedrifter.  Lærlingerådet vil også ha videre utdanning og kursing av lærere og instruktører med obligatorisk hospitering i bedrift.
  • Lærlingerådet mener ungdomstrinnet burde ha et større fokus på yrkesrelaterte fag, slik at elevene får et realistisk og positivt syn på yrkesfag og mulighetene det gir. Dette burde gjøres gjennom krav til kompetanse blant rådgivere, karriereveiledere, og lærere i utdanningsvalg. Det burde også innføres arbeidslivsfag for alle, og økt informasjon og holdningspåvirkning for foreldre.

Sjekk ut facebook 

https://www.facebook.com/lerlingeraadetitrondelag/