Tiltakspakke - Tiltak for lærlinger

Tiltakspakke – Tiltak for lærlinger del 2

Fag- og yrkesopplæringen har, sammen med Yrkesopplæringsnemnda, utarbeidet nye tiltak. De retter seg mot lærlinger og lærekandidater som er eller står i fare for å bli permittert, og for å rekruttere flere lærebedrifter vinteren 2020-2021.

Dette stimuleringstilskuddet er en del av regjeringens innsats for å motvirke konsekvensene av koronasituasjonen, og er i tillegg til ordinært basistilskudd for opplæring. Vi oppfordrer de bransjer som nå er særlig hardt rammet av koronasituasjonen til å søke.

Elever som går i Vg3 alternativ i skole er ikke omfattet av disse midlene. Tiltakspakkene har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder kun for tiltak som iverksettes etter godkjent søknad. Det kan bare søkes på et av tiltakene per kandidat. Lærebedriften forplikter seg til å delta i rapportering av bruk av midlene.

Søknadsperiode 01.12.2020-30.04.2021

Formål:

Målet med tiltaket er at lærlinger/lærekandidater i en periode kan hospitere hos eller overflyttes til en annen lærebedrift som er mindre påvirket av koronasituasjonen. I noen bedrifter kan det nå være krevende å gi full opplæring etter fagets læreplan og lærlingen/lærekandidaten kan stå i fare for å bli permittert eller miste lærekontrakten. Under en opplæringsperiode hos en annen godkjent lærebedrift skal lærlingen fortsette sin utdanning i lærefaget, og ha mulighet til å komme tilbake til sin opprinnelige lærebedrift for å gjenoppta opplæringen der. Noen ganger kan en permanent flytting av lærebedrift være mer hensiktsmessig der det er kort tid igjen av kontrakten eller bedriften av ulike grunner ikke kan fortsette som lærebedrift.

 

Kriterier:

 • Lærlingen/lærekandidaten må ha en godkjent lære-/opplæringskontrakt i Trøndelag fylkeskommune, og må ha rett til videregående opplæring.
 • Ny bedrift må være godkjent lærebedrift i det gjeldende faget og kandidaten tildeles en faglig leder/instruktør i bedriften i opplæringsperioden.
 • Gjelder for lærebedrifter der opplæring ikke kan opprettholdes på grunn av inneværende koronasituasjon.

Opplæringsperiode:

 • Opplæringsperioden må vare i minst 2 måned, i minimum samme stillingsstørrelse som gjeldende lærekontrakt.
 • Bedriftene som deltar i opplæringen, må lage en skriftlig avtale om opplæringsperioden og fordeling av lærlingtilskudd som vedlegg til søknaden.

 

Overflytting:

 • Ved permanent endring av lærebedrift må lære-/opplæringskontrakten endres etter avtale med fylkeskommunen.

Tildeling:

En lærebedrift som overtar en lærling/kandidat i en opplæringsperiode etter godkjent søknad, får tildelt en engangssum på kr. 15 000.  Som hovedregel skal lærlingen/lærekandidaten tilbakeføres til opprinnelig lærebedrift når opplæringen kan gjenopptas.  Lærling/lærekandidat må samtykke til opplæringsperiode i en annen bedrift, og det må opprettes en arbeidsavtale mellom kandidat og midlertidig bedrift.

Last ned søknadsskjema HER. Fyll ut det som er relevant og husk å lagre. Det er kun mulig å søke på et av tiltakene per kandidat.

Søknadene sendes elektronisk HER. Sett tittel i innleveringsskjemaet til «Tiltakspakke – tiltak for lærlinger (Bedriftsnavn)». Husk å laste opp vedlegget. Det elektroniske søknadsskjemaet heter Svarut.KS og skal automatisk sendes digitalt til Trøndelag fylkeksommune, orgnummer 817920632.

Formål:

Formålet med tiltaket er å drive alternativ opplæring i godkjent lærebedrift/opplæringskontor der bedriften står i fare for å måtte helt eller delvis permittere lærlinger/lærekandidater. I noen bedrifter kan det nå være krevende å gi full opplæring etter fagets læreplan og lærlingen/lærekandidaten kan stå i fare for å bli permittert. Lærebedriften i fag som er hardt koronarammet kan søke om midler til opplæringstiltak. Opplegget skal bevare fagets egenart og legge vekt på praktisk opplæring. Tiltaket dekker ikke lønnsmidler.

Kriterier:

 • Lærlingen/lærekandidaten må ha en godkjent lære-/opplæringskontrakt i Trøndelag fylkeskommune, og må ha rett til videregående opplæring.
 • Gjelder for lærebedrifter i fag der opplæring ikke kan opprettholdes på grunn av inneværende koronasituasjon.
 • Opplæringstiltaket som lærebedriften foreslår skal ha et faglig relevant tema, og ha et slikt omfang og varighet at det kan bidra til at lærlingen/lærekandidaten kan fullføre på normert tid.
 • I søknaden skal det tydelig komme frem:
  • Kompetansemål som helt eller delvis dekkes fra fagets læreplan.
  • Beskrivelse av opplæringstiltaket.
  • Beskrivelse av materiale/utstyr som er nødvendig i oppgaven.
  • Sted for gjennomføring.
  • Deltakere i opplæringstiltaket.
  • Budsjettoverslag

Tildeling:

 • Fylkeskommunen gjøre en individuell vurdering av søknadene til opplæringstiltaket og vurdere søknadene som er beskrevet opp mot det totale beløpet det søkes om.
 • Søker som har fått innvilget søknad vil få opplysninger om fakturering i forbindelse med vedtak, utbetales ikke med tilskuddet.

 

Last ned søknadsskjema HER. Fyll ut det som er relevant og husk å lagre. Det er kun mulig å søke på et av tiltakene per kandidat. Søknadene vil behandles etter utgått søknadsfrist.

Søknadene sendes elektronisk HER. Sett tittel i innleveringsskjemaet til «Tiltakspakke – tiltak for lærlinger (Bedriftsnavn)». Husk å laste opp vedlegget. Det elektroniske søknadsskjemaet heter Svarut.KS og skal automatisk sendes digitalt til Trøndelag fylkeksommune, orgnummer 817920632.

Formål:

Vil du vite mer om å bli lærebedrift? 

Å bli lærebedrift viser at bedriften tar samfunnsansvar og bidrar til opplæringen av fremtidens fagarbeidere som bedriften kan rekruttere. Lærlinger og lærekandidater kan også bringe med seg nytenkning og ny digital kompetanse.

Kriterier:

 • Ny bedrift defineres her som en ny godkjent bedrift eller en tidligere godkjent bedrift som ikke har hatt aktiv kontrakt etter 2016.
 • Lærlingen/lærekandidaten må ha en godkjent lære-/opplæringskontrakt i Trøndelag Fylkeskommune.
 • Tiltaket omfatter kun nye kontrakter etter 30.11.20, der lærling/lærekandidat har ungdomsrett, og kontrakten må være signert av alle parter før søknad sendes.

Tildeling:

Nye bedrifter som tegner sin første lære-/opplæringskontrakter i søknadsperioden kan innvilges kr. 50 000. Midlene skal benyttes til opplæring i henhold til læreplanen, for eksempel styrking av grunnleggende ferdigheter.

Last ned søknadsskjema HER. Fyll ut det som er relevant og husk å lagre. Det er kun mulig å søke på et av tiltakene per kandidat.

Søknadene sendes elektronisk HER. Sett tittel i innleveringsskjemaet til «Tiltakspakke – tiltak for lærlinger (Bedriftsnavn)». Husk å laste opp vedlegget. Det elektroniske søknadsskjemaet heter Svarut.KS og skal automatisk sendes digitalt til Trøndelag fylkeksommune, orgnummer 817920632.

 

Tilskuddet er basert på en engangsbevilgning fra regjeringen og søknadene vil bli behandlet frem til midlene er brukt opp. Ved stor pågang må det regnes med noe saksbehandlingstid. Med rett til videregående opplæring mener vi ungdomsrett (Oppll. §3-1 gjelder for opplæring påstartet innen utgangen av året de fyller 24), og voksenrett (Oppll.§ 4A-3, gjelder fra 25 år for de som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående opplæring).

 

Utgått!

Tiltakspakke – Tiltak for lærlinger del 1

Søknadsperiode 05.10.-30.11.20

Formål:

Målet med tiltaket er å gi søkerne som ønsker læreplass mulighet for å knytte kontakt med en potensiell godkjent lærebedrift og introdusere søkeren for arbeidslivet i bedriften. Samtidig får bedriften mulighet til å bli kjent med en potensiell lærling eller lærekandidat i en periode før en lærekontrakt signeres. I opplæringsperioden og i læreløpet skal det gis opplæring i fagets Vg3-læreplan. Stimuleringsmidlene skal bidra til å fristille opplæringskapasitet i bedriften. For søker til læreplass vil arbeidserfaringen kunne brukes til å dokumentere relevant arbeidserfaring.

Kriterier:

 • Søker til læreplass/lærling/lærekandidat må være registrert som status til vurdering i Vigo, det vil si kan ikke delta i alternativ opplæring i Vg3 i skole og må ha rett til videregående opplæring. Videre må søker til læreplass være folkeregistrert i Trøndelag.
 • Tiltaket omfatter kun nye formidlinger og oppstart av opplæringsperiode etter 05.10.2020.
 • Lærefag med stor andel til formidling prioriteres.
 • Bedriften forplikter seg til å delta i rapportering av bruk av midlene.
 • Vi oppfordrer særlig bedrifter i følgende bransjer til å søke:
  • Reiseliv/resepsjonsfaget
  • Salgsfaget
  • Frisørfaget
  • Kokkefaget/ Konditor
  • Tømrerfaget
  • Bilfaget, lette kjøretøy
  • Betongfaget

En lærebedrift som gjennomfører en opplæringsperiode på to måneder i 100% stilling kan få kr. 15 000. Arbeidsgiver tegner arbeidskontrakt med arbeidstaker jf. arbeidsmiljøloven i opplæringsperioden.  Opplæring skal dokumenteres med en attest som beskriver arbeidsoppgaver og hvilke kompetansemål som er helt eller delvis dekt gjennom opplæringen. Ved kontraktinngåelse lastes attesten opp i Vigo som dokumentert arbeidserfaring og gir kandidaten reduksjon i læretid.

Formål:

Mange bedrifter har nå begynt å ta inn det antallet lærlinger/lærekandidater de bruker å ha hvert år. Målet med tiltaket er å senke terskelen til å ta inn en lærling/lærekandidat til og bidra til at flere får fagopplæring i bedrift.

Kriterier:

 • Søker til læreplass/lærling/lærekandidat må være registrert som søker i Vigo, være bostedsregistrert i Trøndelag og ha rett til videregående opplæring.
 • Tiltaket omfatter kun nye formidlinger og kontraktopprettelser etter 01.09.20.
 • Bedriften forplikter seg til å delta i rapportering av bruk av midlene.
 • Vi oppfordrer særlig bedrifter i følgende bransjer til å søke:
  • Reiseliv/resepsjonsfaget
  • Salgsfaget
  • Frisørfaget
  • Kokkefaget/ Konditor
  • Tømrerfaget
  • Bilfaget, lette kjøretøy
  • Betongfaget


Bedrifter som oppretter og signerer kontrakt med en lærling/lærekandidat som søker læreplass i Vigo kan får innvilget 30 000 kr. Midlene skal benyttes til opplæring i henhold til læreplanen, for eksempel styrking av grunnleggende ferdigheter.

Formål:

Å bli lærebedrift viser at bedriften tar samfunnsansvar og bidrar til opplæringen av fremtidens fagarbeidere som bedriften kan rekruttere. Lærlinger og lærekandidater kan også bringe med seg nytenkning og ny digital kompetanse.

Kriterier:

 • Ny bedrift defineres her som en ny godkjent bedrift eller en tidligere godkjent bedrift som ikke har hatt aktiv kontrakt etter 2016.
 • Ny lærling/lærekandidat må være registrert som til status til vurdering i Vigo, være bostedsregistrert i Trøndelag og ha rett til videregående opplæring.
 • Tiltaket omfatter kun nye formidlinger etter 01.09.20 og kontrakten må være signert av alle parter før søknad sendes.
 • Bedriften forplikter seg til å delta i rapportering av bruk av midlene.

Tildeling:

Nye bedrifter som tegner sin første lære-/opplæringskontrakter i søknadsperioden kan innvilges kr. 50.000. Midlene skal benyttes til opplæring i henhold til læreplanen, for eksempel styrking av grunnleggende ferdigheter.
Vil du vite mer om å bli lærebedrift?

Behandling av søknader og utbetaling av tilskudd:

Last ned søknadsskjema HER. Fyll ut det som er relevant og husk å lagre. Det er kun mulig å søke på et av tiltakene per kandidat.

Søknadene sendes elektronisk HER. Sett tittel i innleveringsskjemaet til «Tiltakspakke – tiltak for lærlinger (Bedriftsnavn)». Husk å laste opp vedlegget. Det elektroniske søknadsskjemaet heter Svarut.KS og skal automatisk sendes digitalt til Trøndelag fylkeksommune, orgnummer 817920632.

Tilskuddet er basert på en engangsbevilgning fra regjeringen og søknadene vil bli behandlet fortløpende frem til midlene er brukt opp. Ved stor pågang må det regnes med noe saksbehandlingstid. Med rett til videregående opplæring mener vi ungdomsrett (Oppll. §3-1 gjelder for opplæring påstartet innen utgangen av året de fyller 24), og voksenrett (Oppll.§ 4A-3, gjelder fra 25 år for de som har fullført grunnskole, men ikke fullført videregående opplæring).

Tilskuddet vil utbetales samtidig med utbetalingen av det ordinære lærlingtilskuddet.

Søker kan klage på vedtaket til Klagenemnda i Trøndelag fylkeskommune, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klagen sendes til Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer eller postmottak@trondelagfylke.no.

Frist for å klage er tre uker fra den datoen søker har mottatt vedtaket.

Link til skjema finner du her

Kontaktperson:

Ina Cathrine Sagen. E-post: inasa@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 24.03.2021