Muntlig-praktisk eksamen

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted på PrivatistWeb.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Bruk av datamaskin

Du har anledning til å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Du har adgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Oversikt over disse finner du nederst på siden. 
Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin før du møter på eksamensskolen.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge.
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Dersom du ønsker å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen, må du sørge for å gjøre klar denne og logge deg på tillatt nettverk før du skal inn til forberedelse. Husk å slå av lyd.

Ditt ansvar

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen din under hele forberedelsen. Det er ikke lademulighet på forberedelsesrommet.

Hvis du får problemer med din datamaskin må du gjennomføre forberedelsen uten.

Fylkeskommunen tar forbehold om ustabil eller manglende nettverkstilgang. Hvis det oppstår problemer med nettverket, må du gjennomføre forberedelsen uten tilgang til nett. Manglende nettverkstilgang er ikke klagegrunnlag.

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 45 minutter. Tiden regnes fra når du setter deg på plassen du får tildelt. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i et tema som du enten trekker eller får tildelt. Du velger selv en avgrensning på temaet. Hele innholdet i selve eksamen blir ikke gjort kjent i forberedelsesdelen. Nye momenter kan trekkes inn under eksaminasjonen. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.

 • Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt.
 • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.
 • Hvis du har digitale læremidler og ikke bruker datamaskin under forberedelsen, må du selv sørge for å ha disse læremidlene i papirutgave.

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du kan disponere inntil 10 minutter til framlegg av temaet fra forberedelsesdelen. Fremlegget etterfølges av en samtale mellom deg og sensorene. Samtalen skal ta utgangspunkt i ditt fremlegg. Sensorene kan prøve deg i alle kompetansemålene i læreplanen. Det skal være et praktisk innslag under eksamineringen. Det kan være fordelaktig å ha kjennskap til vitenskapelig teori og metode (forsøk) fra videregående skole. Utover dette gjennomføres eksamen i henhold til rammeverk for den respektive fagkode.

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen, er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen.

 Tillatte nettbaserte hjelpemidler

Nettsidene driftes av eksterne leverandører og eksamenskontoret kan derfor ikke garantere at nettstedene er tilgjengelige på eksamensdagen. Enkelte ressurser har mange lenker ut som er sperret for bruk under eksamen (f.eks. NDLA). Nettressursen vil fungere, men lasting av nettsidene kan oppleves noe treg og det vil også være en del eksternt innhold som ikke er tilgjengelig. Utilgjengelige nettsider eller sein lasting gir ikke klagegrunnlag.

Gjelder disse fagkodene: 

KRO1005 Kroppsøving Vg2
KRO1006 Kroppsøving Vg3

Eksamenssted: Thora Storm videregående skole. 
Kontaktperson: Ivar Johannes Johnsen 
E- post:
Telefon: +4774178395 / +4795281659 

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole. 
Kontaktperson: Leif Arne Furunes 
E-post:
Telefon: +4774177617 / +4791326073

Oppmøte 

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på PrivatistWeb.

Du skal møte i treningstøy og sko, og du skal ha med deg nødvendige hjelpemidler (for eksempel skrivesaker, datamaskin, lærebok og notater). Det er ikke tillatt å ha med/bruke personlig utstyr, utover tillatte hjelpemidler.

Det er vanligvis tilgang til garderobe og dusj. 

Bruk av datamaskin

Du har anledning til å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Du har adgang til et trådløsnett under forberedelsen. Det er ikke tilgang til åpent Internett. Du vil kun ha tilgang til et begrenset utvalg nettbaserte hjelpemidler. Oversikt over disse finner du nederst på siden. 
Dersom du vil bruke kursmateriell eller lignende som krever tilgang til sider som ikke er åpne under forberedelsen, må du ha lastet ned og lagret dette lokalt på din datamaskin før du møter på eksamensskolen.

Du får følgende informasjon på eksamensdagen:

 • Hvilket trådløst nett du skal velge.
 • Nettverkspassord.

Når du har valgt riktig trådløst nett, åpner du nettleseren og skriver inn følgende nettadresse: http://eksamen.trondelagfylke.no. Der finner du lenker til alle lovlige nettbaserte hjelpemidler. Dersom du går til denne adressen utenom det godkjente nettet vil du få en nettside med rød bakgrunn som sier at du er på feil nett.

Dersom du ønsker å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen, må du sørge for å gjøre klar denne og logge deg på tillatt nettverk før du skal inn til forberedelse. Husk å slå av lyd.

Ditt ansvar

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen din under hele forberedelsen. Det er ikke lademulighet på forberedelsesrommet.

Hvis du får problemer med din datamaskin må du gjennomføre forberedelsen uten.

Fylkeskommunen tar forbehold om ustabil eller manglende nettverkstilgang. Hvis det oppstår problemer med nettverket, må du gjennomføre forberedelsen uten tilgang til nett. Manglende nettverkstilgang er ikke klagegrunnlag.

Forberedelse

Forberedelsestiden er 45 minutter. Du trekker/får utdelt eksamensoppgave. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. I oppgavesettet vil det være ett stemplet A4-ark til egne notater i forberedelsestiden. Du kan notere på begge sider av arket. Noen oppgavesett har vedlegg, i de tilfellene kan du også notere på vedlegg til oppgavesettet.

 • Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre er ikke tillatt.  
 • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.
 • Hvis du har digitale læremidler og ikke bruker pc under forberedelsen, må du selv sørge for å ha disse læremidlene i papirutgave.
 • Det er heller ikke tillatt å låne hjelpemidler eller skrivesaker av andre kandidater på eksamensdagen. 

Eksamensgjennomføring

Det settes av tid til individuell oppvarming mellom forberedelse og eksamensgjennomføring. Denne oppvarmingen er ikke en del av vurderingen.
Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen). All aktivitet gjennomføres i flerbrukshall med standard tilgjengelig utstyr.

I tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen, er oppgavesettet med vedlegg og det stemplede A4-arket tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen. 

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Praktisk del: Denne delen av eksamen gjennomføres fortrinnsvis i gruppe. Aktiviteten tilpasses lokale forhold. Du skal vise ferdigheter i henhold til kompetansemålene i læreplanen.

Mens du venter på muntlig individuell del skal du ikke ha tilgang på hjelpemidler eller kunne kommunisere med andre.

Muntlig individuell del: Utgangspunkt for den individuelle delen er oppgaven/tema fra forberedelsesdelen. Du kan bli bedt om å gjennomføre praktiske øvelser. 

Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Det er privatistens helhetlige kompetanse slik den kommer til syne under eksamineringen som skal vurderes. Notater fra forberedelsesdelen skal ikke vurderes.

 

Gjelder disse fagkodene:
IDR2001 Aktivitetslære 1
IDR2002 Aktivitetslære 2
IDR2003 Aktivitetslære 3
IDR2007 Treningsledelse 1
IDR2014 Treningsledelse 2+3
IDR3001 Toppidrett 1
IDR3002 Toppidrett 2
IDR3003 Toppidrett 3
IDR3004 Breddeidrett 1
IDR3005 Breddeidrett 2
IDR3006 Breddeidrett 3

Eksamenssted: Melhus videregående skole (Melhushallen).
Kontaktperson: Geir Frode Moen.
E-post:
Mobil:  926 03 599

Eksamenssted: Steinkjer videregående skole.
Kontaktperson: Leif Arne Furunes 
E-post:
Telefon: +4774177617 / +4791326073

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og -sted på PrivatistWeb.

Du skal møte i treningstøy og nødvendig utstyr tilpasset idretten, og du skal ha med deg nødvendige hjelpemidler (for eksempel skrivesaker, datamaskin, lærebok og notater).

Det er vanligvis tilgang til garderobe og dusj.

Bruk av datamaskin

Du har anledning til å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen. Du må ta med din private bærbare datamaskin. Du kan ikke bruke nettbrett.

Du har ikke tilgang til åpent internett. Du vil ha tilgang til de notatene og evt lærebøkene som du har lastet ned lokalt på din datamaskin.

Dersom du ønsker å benytte datamaskin som hjelpemiddel i forberedelsesdelen, må du sørge for å gjøre klar denne før du skal inn til forberedelse. Husk å slå av lyd.

Ditt ansvar

Du er selv ansvarlig for å kunne bruke den datamaskinen du har med deg og at den virker som den skal. Du må sørge for å ha nok strøm på datamaskinen din under hele forberedelsen. Det er ikke lademulighet på forberedelsesrommet.

Hvis du får problemer med din datamaskin må du gjennomføre forberedelsen uten.

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er 45 minutter. Forberedelsesdelen skal ta utgangspunkt i en oppgave som du trekker eller får tildelt. Oppgaven skal gi deg mulighet til å vise kompetansen din i så stor del av faget som mulig. Du får utdelt ett stemplet A4-ark som du kan notere på under forberedelsesdelen og ta med inn til eksaminering. Du kan notere på begge sider av arket.

 • Forberedelsen er individuell og samarbeid med andre ikke tillatt.
 • Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt mobiltelefon, smartklokke og nettbrett. Kommunikasjon og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre er ikke tillatt.
 • Du må selv sørge for å ha lastet ned nødvendige notater/lærebøker lokalt på din datamaskin dersom du ønsker å benytte slike.

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Du må påregne at tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 45 minutter på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr, forflytting mellom praktisk og muntlig del av eksamen, ventetid før muntlig del av eksamen).

Tillatt hjelpemiddel under hele eksamineringen er det stemplede A4-ark som du noterte på under forberedelsen, i tillegg til nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre eksamen.

Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del med utgangspunkt i oppgaven fra forberedelsesdelen. Den praktiske delen av eksamen kan delvis bli gjennomført i gruppe. Sensorene skal gi deg muligheten til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanen enn det som kan leses ut av oppgaven. Sensorene skal lete etter kompetansen du har, og ikke den kompetansen du ikke har. Det er privatistens helhetlige kompetanse slik den kommer til syne under eksamineringen som skal vurderes. Notater fra forberedelsesdelen skal ikke vurderes.

Karakterer skal settes på individuelt grunnlag. Sensorene kan bestemme når karakterene formidles til privatistene. Når du får vite karakteren på eksamensdagen har du krav på en begrunnelse for karakteren, basert på kjennetegnene på måloppnåelse til eksamensoppgaven.

Toppidrett

Gjelder disse fagkodene:
IDR3001 Toppidrett 1
IDR3002 Toppidrett 2
IDR3003 Toppidrett 3

I Trøndelag fylke kan privatister avlegge eksamen i følgende toppidretter:
Håndball, fotball, lengdeløp skøyter, langrenn, skiskyting, orientering, friidrett, volleyball, hopp kombinert, sykkel (landevei, terreng, downhill og trail), rifleskyting, svømming, alpint og e-sport.
Hvis du ønsker eksamen i annen idrett, send en e-post til  i løpet av oppmeldingsperioden, så kan vi undersøke mulighetene til å finne sensorer i ønsket idrett.

Du må gi Eksamenskontoret beskjed om valg av toppidrett på etter oppmelding. Privatister som skal opp til eksamen i Toppidrett, uansett idrett og nivå, vil bli kontaktet av skolen for spesielle avtaler om arena, utstyr og oppmøtetidspunkt.

Eksamen i Toppidrett kan avholdes på andre skoler enn Melhus videregående og Steinkjer videregående skole.

Oppmøte

Se informasjon om oppmøtetid og –sted på PrivatistWeb.
Oppslag med romopplysninger henges opp ved eksamensskolens inngangsparti. Hvis du møter for sent må du ta kontakt med infoskranken/administrasjonen på eksamensstedet så raskt som mulig. Kommer du mer enn 1 time etter angitt oppmøtetid i PrivatistWeb, får du ikke avlegge eksamen. 

Forberedelsesdel

Forberedelsestiden er inntil 24 timer. 

Eksamensgjennomføring

Eksamen har en ramme på inntil 45 minutter. Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del.

Sist oppdatert 13.01.2019