Eksamensforberedelser

Læreplaner

Gjeldende læreplaner i fag finner du her.

Eksamensveiledninger

Årets eksamensveiledninger

Læremidler

Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke læremidler og bøker de benytter. På vilbli.no er det en oversikt over hvilke skoler som har ditt fagområde.
Vær oppmerksom på at bøkene ikke nødvendigvis dekker alle kompetansemålene i ditt fag. Du må forberede deg i alle kompetansemålene i fagets læreplan. 

På NDLA finner du en del digitale læremidler

Fag med krav til fordypning

I noen fag er det krav til fordypning. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen, anbefaler Eksamenskontoret at du lager en liste som oppgir hva du har fordypet deg i, i tillegg til kilder som du har benyttet. Listen leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Hvis du er i tvil om det er krav til fordypning i fagene du har meldt deg opp til eksamen i, kan du ta kontakt med Eksamenskontoret.

Praktiske innslag som kan være aktuelle ved muntlig-praktisk eksamen

Her finner du oversikt over mulige praktiske innslag for privatister i fagene naturfag, fysikk, kjemi og biologi. Du må være forberedt på at du også kan bli eksaminert i andre praktiske innslag enn de som er nevnt som eksempler her. Det vil bli lagt vekt på at du kjenner utstyret og kan forklare det som skjer. Alle kompetansemålene i læreplanen er utgangspunkt for hva du kan bli eksaminert i.

Relevante tabeller og formler vil være tilgjengelig på eksamen.

 

NAT1001 Naturfag Vg1 yrkesfag

Påvise næringsstoffer

Demonstrere solceller og solfangere

Demonstrere varmepumpe

Lage et kosmetisk produkt

 

NAT1002 Naturfag studieforberedende

Påvise næringsstoffer

Forsøk med ulike typer stråling og spektre

Lage /forklare et galvanisk element

Demonstrere solceller og solfangere

Demonstrere varmepumpe

Forbrenningsreaksjon

Elektrolyse

Lage et kosmetisk produkt

 

NAT1003 Naturfag Vg3 påbygg

Forsøk med ulike typer stråling og spektre

Lage/forklare et galvanisk element

Forbrenningsreaksjon

Elektrolyse

REA3011 Kjemi 1

Lage løsninger med kjent konsentrasjon

Måle pH med ulike hjelpemidler

Syrebasetitrering

Likevekt

Reaksjonsfart

Sure og basiske salter

Molekylbyggesett

REA3013 Kjemi 2

Kvalitativ uorganisk analyse

Kation: Cu2+, Pb2+, Fe2+, Ni2+, Ba2+, Ca2+, Ag+

Anion: Cl-, SO42-, CO32-, NO3-, CH3COO-

Kvalitativ organisk analyse

Alkoholer – kromsyrereagens, Lucas reagens

Aldehyd og keton – 2,4-di, Fehlings test og Tollens test

Karboksylsyrer – natriumhydrogenkarbonat

Halogenerte bindinger – Beilsteins test

Titrering

Fellingstitrering

Generelle redoksoppgaver

Elektrolyse av saltløsninger

Enzymforsøk

Korrosjon

Buffer

Kromatografi

REA3004 FYSIKK 1

Newtons lover

Sette opp relevant måleutstyr. Bruke resultatet til å avgjøre om lovene er stadfesta.

Forsøk «friksjonskoeffisient» (finn lille my): måle krefter med ei fjærvekt og bruke Newtons lover

Beregne mekanisk energi for gjenstander i bevegelse

Mekanisk energi. Finne (eller måle) potensiell, kinetisk og mekanisk energi på forskjellige punkter i bevegelsesbanen.

Forsøk «stupetårn» (eller fallende objekt): beregne hastighet v når h=0 (vannoverflate, bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi (måle høyden h), eller bevegelsesligninger (måle tid s)

Termofysikk

Tegne graf over temperaturendringa når vi varmer opp vann med is til kokepunktet ved å nytte datalogging eller anna måleutstyr.Forklare hva som skjer med den indre energien i vannet til de ulike faseovergangene.

Elektrisitet

Kople opp enkle elektriske kretser med lyspærer og motstander som er koblet i parallell og serie.

Måle strøm og spenning i kretsen.

Kunne forklara Hva som skjer i kretsen når vi varierer strøm, spenning og motstand.

Gjennomføre eksperiment som viser interferens, Her kan fjær, bølgekar eller (laser) lys brukes.

REA3006 FYSIKK 2

Mekanikk, Newtons lover på vektorform

Skrått kast, mekanisk energi, krefter og bevegelse i gravitasjonsfelt.

Pendelbevegelse, sentripetalakselerasjon, svingetid og krefter. Vertikal og horisontal sirkelbevegelse.

Bevegelse på skråplan.

Energi i elastisk fjær.

Lodd, snor og trinser.

Bruke enkle hjelpemidler som ball og lignende til å utføre forsøk med bevegelsesmengde. Avgjøre om

bevegelsesmengden er bevart.

 

Ladning og magnetisme, Coloumbs lov

Kraft på strømleder i magnetfelt.

Krefter og bevegelse i magnetfelt.

Krefter og bevegelse i elektrisk felt.

Statisk elektrisitet.

 

Induksjon, Faradays induksjonslov og Lenz’ regel

Måle den induserte spenninga som oppstår når vi slipper en magnet igjennom en spole med

datalogger eller lignende. Få fram og tolke grafen over den induserte spenninga.

 

Plancks konstant, Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt

Bruke fotocelle og utnytte den fotoelektriske effekten til å skaffe data. Tegne graf på bakgrunn av

data og bruke den til å finne Planckkonstanten.

 

Digital lyd

Kunne bruke lydediteringsprogram.

Endre på lyden ved hjelp av lydediteringsprogrammet og forklare hva som skjer.

REA3001 Biologi 1


Klassifisering av arter

Plassere arter systematisk i riktig rike, rekke/divisjon, klasse og orden.
Artsbestemmelse ved hjelp av nøkler, ev annet verktøy.

Cellebiologi

Mikroskopering av ferdigpreparat av ulike dyre- og plantevev, spalteåpninger.
Lage preparat av plante- og dyreceller/vev.
Osmose forsøk.

Fysiologi

Modellstudier: torso (hormonkjertler, blodbaner), hjerte, nyre, øye, øre, plantecelle, dyrecelle, hjerne
Disseksjon: plante / tverrsnitt av blad, fisk, ferskvannskreps.
Måling av blodtrykk.


REA3003  Biologi 2


Økologi

Gjøre greie for hvordan en vil undersøke biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem (feltmetoder).
Skog: Jordprofil og ruteanalyse.
Ferskvann: Vannprøve, eutrofieringsgrad.
Evt. annet. Saltvann. Myr. Høyfjell.

Bioteknologi

Forklare gelelektroforese med bakgrunn i tilgjengelig utstyr
Forklare bioteknologiske metoder

Genetikk

Forklare strukturen til DNA ut fra en modell.
Isolering av DNA/DNA modell.
Denaturering av protein.
Forklare mitose ved mikroskopering av ferdigpreparat.
Modellforsøk / krysningsskjema: monohybrid arv, dihybrid arv, kjønnsbunden arv, blodtyper.

Evolusjon

Modellforsøk av genetisk drift, og naturlig seleksjon.

Energiomsetning

Påvise CO2 fra celleånding
Enzymaktivitet / enzymforsøk (katalase)
Forsøk med fotosyntese
Anaerob celleånding (gjæring)

REA3008 Geofag 1

Steiner/mineraler.

REA3010 Geofag 2

Ulike steinstørrelser.
Olje- og gassbrønner.
Tolkning av analysekart (værvarsling).

 

Skriftlig eksamen

Noen fag har egen forberedelsesdag og forberedelsesmateriell. Oversikt over hvilke fag dette gjelder og lenke til innholdet finner du her.

Tidligere gitte eksamensoppgaver finner du her:

Sentralt gitt eksamen

Lokalt gitt eksamen

Vurdering

Sensorene vil vurdere måloppnåelsen din i forhold til kompetansemålene i læreplanen i det faget du skal sensureres i. Utdanningsdirektoratet  og Vigo IKS  har lagt ut vurderingsveiledninger for skriftlig eksamen.

Kjennetegn på måloppnåelse

Under finner du kjennetegn på grader av måloppnåelse til ikke-skriftlig eksamen. 
Disse kjennetegnene forteller deg hva sensorene legger vekt på i vurderingen av din kompetanse, og hva som skal til for å oppnå de ulike karakterene. Lista er ikke komplett - det vil bli lagt ut kjennetegn i flere fag etterhvert.

Sist oppdatert 26.04.2021