Eksamensforberedelser

Læreplaner

Du må sette deg godt inn i alle delene av fagets læreplan når du forbereder deg til eksamenGjeldende læreplaner i fag finner du her

Læremidler

Du må først sette deg inn i fagets læreplan. Deretter må du finne det du trenger av fagstoff, og forberede deg på alle delene av læreplanen. 
Du kan ta kontakt med en av de videregående skolene for å høre hvilke læremidler (f.eks.bøker) de bruker. 
På NDLA finner du en del digitale læremidler Vær oppmerksom på at en lærebok eller andre læremidler ikke nødvendigvis dekker alle delene av en læreplan.   

Fag med krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne

I noen fag er det krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne. Det er ditt ansvar å sette deg inn i læreplanens eventuelle krav til fordypning, feltarbeid eller utforskning av selvvalgt emne. Til muntlig og muntlig-praktisk eksamen, anbefaler Eksamenskontoret at du lager en oversikt som viser hva du har fordypet deg i, og hvilke læremidler/kilder du har brukt. Oversikten leveres til sensorene ved oppmøte på eksamensdagen. 

Praktiske innslag ved muntlig-praktisk eksamen

Her finner du oversikt over mulige praktiske innslag for privatister i fagene naturfag, fysikk, kjemi, biologi og geofag. Du må være forberedt på at du kan bli eksaminert i andre praktiske innslag eller varianter av eksemplene som er nevnt her.

Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer
Likt løser likt/tetthet
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Frekvensområder/hørsel
Laser/gitter til bølgefenomener
Undersøk bølgemønstre med bølgetank/fjær/tau
Spektroskop
Radioaktive kilder
Halveringstid
Genetisk hjul
Krysninger
Dyrecelle/blodcelle i mikroskop
DNA fingeravtrykk (med elektroforese)
Karbonatlikevekt
Blakking av kalkvann
Lag karbondioksid med natron og eddiksyre

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Elektrolyse av CuCl2
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Elektrolyse av CuCl2
Koking ved lavt trykk
Fordamping (avkjøling av sprayboks)
Komprimering av luft med sykkelpumpe
Solfanger
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Solfanger
Karbonatlikevekt
Blekemidler
Plasttyper
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsing av salt
Surt og basiske stoffer
Likt løser likt
Emulgator
Sjekk av håndvask/Bakterievekst på agar
Undersøk urin ved bruk av teststrimler
Røde blodceller i mikroskop
Bestemmelse av blodtyper
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger

HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Karbonatlikevekt
Blekemidler
Plasttyper
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Frekvensområder/hørsel
Laser/gitter til undersøkelse av bølgefenomener
Undersøk bølgemønstre med bølgetank/fjær/tau
Artsmangfold i en vanndråpe
Blakking av kalkvann
Elektrolyse av kobberklorid
Solfanger
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger

HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Karbonatlikevekten
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Blakking av kalkvann
Emulgator
Sjekk av håndvask/Bakterievekst på agar
Umulig gele med kiwi/ananas
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Artsmangfold i en vanndråpe
Undersøk insekter/småkryp
Solfanger
Blakking av kalkvann
Oppløsning av salt
Overflatespenning
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Emulgator
Produkters livsløp
Materialer/tekstilers miljøavtrykk
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

Oppløsning av salt
Overflatespenning
Emulgator
Likt løser likt/tetthet
Korrosjon/rusting
Elektrolyse av kobberklorid
Overflatebehandling av materialer brukt på studieretningen
Måleusikkerhet
Vanndråper på en mynt
Påvisning av næringsstoff: Jodtest, Biurettest, Fehlings test
Tetthetsmålinger
HMS/risikovurdering av forsøk/kjemikalier/materialer brukt på YF-retningen

 

REA3045 Kjemi 1 (LK20)

Grunnstoffers fysiske egenskaper
Spektralanalyse m/lommespektroskop og ulike lyskilder
Bestemmelse av salter ved flammeprøver (rom med avtrekk)
Se på saltkrystaller i lupe
Analyse av ukjente saltløsninger
Molekylmodeller av dipoler/hydrokarboner
Periodiske egenskaper. Jordalkaliemetaller (brenn Mg-bånd, Ca/Mg i vann med fenolftalein) (rom med avtrekk)
Faseendringer
Forbrenning (reaksjoner med oksygen) (rom med avtrekk)
Fellingsreaksjoner
Indikatorer/pH-papir
Komplekser/likevekt (KSCN-likevekten)
Blakking av kalkvann (CO2)
Massetetthet
Lage løsninger med kjent konsentrasjon/fortynning av løsninger
Løselighet til organiske stoffer i ulike løsemidler
Lag en ester
Eksoterme/endoterme reaksjoner
Reaksjonsfart
Titreringer:
Sterk syre/sterk base
Fellingstitrering (ikke bruk sølvkromat)
EDTA-titrering
Gravimetrisk titrering
Kolorimetri/spektrofotometri

REA3013 Kjemi 2

Kvalitativ uorganisk analyse

Kation: Cu2+, Pb2+, Fe2+, Ni2+, Ba2+, Ca2+, Ag+
Anion: Cl-, SO42-, CO32-, NO3-, CH3COO-

Kvalitativ organisk analyse

Alkoholer – kromsyrereagens, Lucas reagens
Aldehyd og keton – 2,4-di, Fehlings test og Tollens test
Karboksylsyrer – natriumhydrogenkarbonat
Halogenerte bindinger – Beilsteins test

Titrering

Fellingstitrering
Generelle redoksoppgaver
Elektrolyse av saltløsninger
Enzymforsøk
Korrosjon
Buffer
Kromatografi

 

REA3038 Fysikk 1 (LK20)

Friksjonskoeffisient (finne lille my): måle krefter med ei fjærvekt og bruke Newtons lover.
Mekanisk energi: finne (eller måle) potensiell, kinetisk og mekanisk energi på forskjellige punkter i bevegelsesbanen.
Stupetårn (eller fallende objekt): finne hastighet v ved vannoverflate (bakken) ved bruk av bevaring av mekanisk energi, eller ved bruk av bevegelsesligninger.
Sentralt støt: finne bevegelsesmengde før og etter et støt, gjøre rede for endringer i bevegelsesmengde i et støt.
Sentralt støt: finne bevegelsesmengde før og etter et støt, gjøre rede for endringer i bevegelsesmengde i et støt.
Elektriske kretser: kople opp enkle elektriske kretser med lyspærer og motstander som er koblet i parallell og serie. Måle strøm og spenning i kretsen. Kunne forklara hva som skjer i kretsen når vi varierer strøm, spenning og motstand.
Issmelting: tegne graf over temperaturendringen når vi varmer opp en isklump ved å nytte datalogging eller anna måleutstyr. Forklare hva som skjer med den indre energien i vannet til de ulike faseovergangene.
Spektrallinjer: observere lyset fra forskjellige lysstoffrør med et spektrometer og kunne forklare observerbare fenomener.

 

REA3006 FYSIKK 2

Mekanikk, Newtons lover på vektorform

Skrått kast, mekanisk energi, krefter og bevegelse i gravitasjonsfelt.
Pendelbevegelse, sentripetalakselerasjon, svingetid og krefter. Vertikal og horisontal sirkelbevegelse.
Bevegelse på skråplan.
Energi i elastisk fjær.
Lodd, snor og trinser.
Bruke enkle hjelpemidler som ball og lignende til å utføre forsøk med bevegelsesmengde. Avgjøre om
bevegelsesmengden er bevart.

Ladning og magnetisme, Coloumbs lov
Kraft på strømleder i magnetfelt.
Krefter og bevegelse i magnetfelt.
Krefter og bevegelse i elektrisk felt.
Statisk elektrisitet.

Induksjon, Faradays induksjonslov og Lenz’ regel

Måle den induserte spenninga som oppstår når vi slipper en magnet igjennom en spole med datalogger eller lignende. Få fram og tolke grafen over den induserte spenninga.

Plancks konstant, Einsteins forklaring av fotoelektrisk effekt

Bruke fotocelle og utnytte den fotoelektriske effekten til å skaffe data. Tegne graf på bakgrunn av data og bruke den til å finne Planckkonstanten.

Digital lyd

Kunne bruke lydediteringsprogram.
Endre på lyden ved hjelp av lydediteringsprogrammet og forklare hva som skjer.

 

Informasjon om forsøk etter ny læreplan i Biologi 1 REA3035 kommer.

 

REA3003  Biologi 2


Økologi

Gjøre greie for hvordan en vil undersøke biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem (feltmetoder).
Skog: Jordprofil og ruteanalyse.
Ferskvann: Vannprøve, eutrofieringsgrad.
Evt. annet. Saltvann. Myr. Høyfjell.

Bioteknologi

Forklare gelelektroforese med bakgrunn i tilgjengelig utstyr
Forklare bioteknologiske metoder

Genetikk

Forklare strukturen til DNA ut fra en modell.
Isolering av DNA/DNA modell.
Denaturering av protein.
Forklare mitose ved mikroskopering av ferdigpreparat.
Modellforsøk / krysningsskjema: monohybrid arv, dihybrid arv, kjønnsbunden arv, blodtyper.

Evolusjon

Modellforsøk av genetisk drift, og naturlig seleksjon.

Energiomsetning

Påvise CO2 fra celleånding
Enzymaktivitet / enzymforsøk (katalase)
Forsøk med fotosyntese
Anaerob celleånding (gjæring)

REA3042 Geofag 1 (LK20)

  1. Berggrunnskart/løsmassekart – kandidaten kan skrive ut og ta med egne eksempler.  Både berggrunnskart og løsmassekart kan hentes på:  https://geo.ngu.no/kart/arealis_mobil/

Eleven/kandidaten skal ta utgangspunkt i berggrunns og løsmassekart, og se sammenhenger mellom hvordan berggrunnen er i et område, og koble det mot løsmassene i det samme området. Her er det da mulig å koble indre krefter, bergarter, og de ytre kreftene som har virket/virker i området.

  1. Fysiske bilder av landformer dannet av indre og ytre krefter (vulkaner, midthavsrygger, elvedelta, meander, skredvifter, morener, V – daler, U – daler, agnordaler, alpint landskap o.l).

Eleven/kandidaten skal kunne forklare prosessen bak landformdannelsen. Viser til koblinger mellom indre og ytre krefter i landformdannelsen. 

  1. Bergarter og mineralressurser
  • Gjenkjenne bergarter og mineraler i håndstykke og relatere disse til mineralressurser (eksempel: naturstein, malmer, industrimineraler og byggeråstoffer)
  • Identifisere metoder for datering av bergarter (bilder av lagdeling av bergarter, skjema for radioaktive isotoper, fossiler etc.)

REA3010 Geofag 2 (LK06)

Ulike steinstørrelser.
Olje- og gassbrønner.
Tolkning av analysekart (værvarsling).

 

Skriftlig eksamen

Noen fag har egen forberedelsesdag. Oversikt over hvilke fag dette gjelder, og lenke til forberedelsedeler finner du her.

Vurdering

Sensorene vil vurdere måloppnåelsen din ut i fra kompetansemålene i fagets læreplan. Utdanningsdirektoratet  og Vigo IKS  har lagt ut eksamensveiledninger for skriftlig eksamen.

Eksamensveiledning for skriftlig eksamen 

En eksamensveiledning gir informasjon om hvordan den enkelte eksamenen skal vurderes. Veiledningene brukes av sensorene når besvarelsene vurderes.

 

Sist oppdatert 01.02.2023