User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Særskilt tilrettelegging

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemminger som gjør det nødvendig med spesiell tilrettelegging ved eksamen, kan du søke om dette. Manglende ferdigheter i norsk er ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen.

Forskrift til Opplæringsloven § 3-32

Hvordan søker du

Søknad om særskilt tilrettelegging skal leveres til den skolen du skal avlegge eksamen. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må følge søknaden og kan være skrevet av:

  • Psykolog/lege/fysioterapeut angående sykdom/funksjonshemminger
  • Logoped/spesialpedagog (for eksempel pedagogisk-psykologisk tjeneste) når det gjelder lese- og skrivevansker og/eller andre lærevansker.

Uttalelsen fra sakkyndig instans må tydelig anbefale innholdet i den særskilte tilretteleggingen.

Søknadsskjema får du ved å henvende deg til skolen.

Skolen orienterer deg i god tid om hvilke tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk. Du skal gis anledning til å prøve ut innvilget tilrettelegging i undervisningssammenheng. Du skal ha samme eksamensoppgave som øvrige kandidater i faget. Din besvarelse skal vurderes i henhold til fagets kompetansemål. Rektor skal påse at de særskilte tiltak som innvilges kun kompenserer for de særskilte utfordringene som du har.

Sist oppdatert 07.12.2017