User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Gjennomføring

Eksamensvaktene skal påse at eksamensreglementet blir fulgt og yte nødvendig service av praktisk karakter under eksamen.   
Brudd på eksamensreglementet kan føre til at du ikke får avlegge eksamen, eller annullering av eksamen. 

Forberedelsedel 

Noen skriftlige eksamener har forberedelsedel. Du som er elev har møteplikt på skolen på forberdelsesdagenForberdelsedelen er tilgjengelig fra kl. 09.00Du har rett på veiledning fra lærer. 

 

Frammøte på eksamensdagen 

Møt fram til eksamen i god tid. Skolen angir eksakt oppmøtetidspunkt for eksamensdagen. 

Dersom du møter for sent til eksamen, men før klokken 10:00, får du gjennomføre eksamen, men ikke kompensert for tapt tid. Møter du klokken 10:00 eller senere, får du ikke gjennomføre eksamen. 

Forholdene i eksamenslokalet 

 • Bruk tilvist plass. Ikke forlat denne uten tillatelse fra eksamensvakt etter at eksamen har startet. 
 • Bare tillatte hjelpemidler får være på/ved pulten.  
 • Kontroller at du har mottatt riktig eksamensoppgave. Dersom du mener at du har fått utlevert feil oppgave, må du straks melde fra om dette til eksamensvakten. 
 • Det er ikke tillatt med noen form for kommunikasjon, unntatt med eksamensvaktene/eksamensansvarlige.
 • Hodetelefoner/øreplugger er tillatt.
  Dette gjelder ikke under del 1 av eksamen som følger modell 2 for hjelpemidler.
 • Det er ikke tillatt med minnepenn eller andre lagringsmedier under eksamen. Fagstoff må legges over på PC før eksamen starter.
 • Mobiltelefon, klokker og annet kommunikasjonsverktøy skal være avslått og lagt vekk. 

Det er viktig at alle som befinner seg i eksamenslokalet, tar hensyn til hverandre og følger de regler som gjelder. 

Eksamenstid

Eksamenstid er fastsatt i eksamensoppgaven. Produksjonen av besvarelsen skal være ferdig ved eksamensslutt. I tillegg kan du bruke inntil 15 minutter til å klargjøre besvarelsen for innlevering dersom noe annet ikke er bestemt. Utvidet tid kan forekomme der særskilt tilrettelegging av eksamen er innvilget. 

 

Håndskrevet besvarelse 

Bruk svart eller blå penn. Eksamensansvarlige gir beskjed om hvordan toppteksten/headingen på eksamensbesvarelsen skal utfylles. Ikke skriv navnet ditt noe sted i eksamensbesvarelsen.

 
 
Kladd

I spesielle tilfeller kan kladd legges ved besvarelsen. Disse skal merkes med dato, kandidatnummer og fagkode. Ikke skriv navnet ditt noe sted på kladden. Sensorene kan ta hensyn til kladden i den grad de finner det rimelig.  

 

Innlevering av besvarelsen 

Ved digital eksamen:  

 • Se egen veiledning/opplysninger på eksamensdagen.  

 Ved papirbesvarelse: 

 • Svararkene skal nummereres og legges i riktig rekkefølge i utlevert omslagsark. Husk å sjekke at antallet svarark stemmer med det du skriver på omslagsarket. Kladdeark skal ikke legges i omslagsark så fremt dette ikke er klarert med eksamensvakt/eksamensansvarlig.  
 • Gi tegn til eksamensvakten når du vil levere besvarelsen.  
 • Forlat ikke plassen din før du får klarsignal om at det er i orden.  
 • Dersom du leverer din eksamensbesvarelse og forlater eksamenslokalet før kl. 12.00, skal alt utlevert papir leveres inn. 
Sist oppdatert 07.03.2019