Tverrfaglig praktisk eksamen

 

Felles for tverrfaglig praktisk eksamen, Vg2 og Vg3 yrkesfag. Eksamen kan gjennomføres individuelt eller organiseres i gruppe, tilpasset faget og fagets egenart.  

Forberedelsestid: 24 timer  

Eksamenstid: Inntil 5 timer  

Forberedelse  

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag der du møter til avtalt tid på skolen. Det er skolen som setter rammene for dagen. 

Du trekker/får utdelt temaInformasjonen i en eventuell forberedelsedel skal kun gis som tema og ikke være av en slik art at selve eksamensoppgaven blir kjent.  

Du arbeider individuelt eller i gruppe på forberedelsesdagen. Faglærer er tilgjengelig for veiledning i deler av forberedelsestiden. Det skal ikke foregå undervisning.  

Alle hjelpemidler er tillatt. Læreplanene med tilhørende kompetansemål og kjennetegn på måloppnåelse forutsettes kjent i opplæringen, men kan følge som vedlegg til tema/problemstilling.

Eksamensgjennomføring  

Du møter på skolen til avtalt tid og trekker/får utlevert eksamensoppgave. Kompetansemål fra alle felles programfag skal trekkes inn i oppgaven. Det skal legges til rette for at du får vist din tverrfaglige kompetanse i faget på eksamensdagen. Du kan prøves i flere relevante deler av læreplanene enn det som gikk fram av eksamensoppgaven. Sensorene er til stede under eksamen og kan stille spørsmål under eksamen. Etter at den praktiske delen av eksamen er gjennomført, kan det settes av tid til en individuell fagsamtale.  

Tiden som går med til å gjennomføre eksamen kan gå ut over 5 timer på grunn av logistikk knyttet til selve eksamensgjennomføringen (rigge utstyr og/eller forflytting mellom praktisk, eventuell skriftlig eller muntlig del av eksamen.)

Alle hjelpemidler tillatt unntatt kommunikasjon. Dette gjelder ikke kommunikasjon som er nødvendig for å gjennomføre eksamen.  

Ved venting til individuell fagsamtale er ingen hjelpemidler tillatt. Til individuell fagsamtale kan du medbringe notater på et stemplet A4-ark, det er lov å notere på begge sider. 

Sensur 

Eksamenskarakteren skal være uttrykk for den kompetansen du viser på eksamen. Eksamen skal være i samsvar med kompetansemålene i læreplanen. Eksamen skal gi deg mulighet til å vise din kompetanse i så stor del av faget som mulig, ut fra eksamensformen. Du har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget.

Sist oppdatert 26.11.2020