User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Klage

http://eksamen.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter og på karakter i orden og i oppførsel. Du kan også klage på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter. Denne klageretten gjelder både vedtak begrunnet i manglende vurderingsgrunnlag og vedtak begrunnet i fraværsgrensen. Du kan ikke klage på halvårsvurdering med karakter (terminkarakter).

 

Klagefrist

Klagefristen er 10 dager og gjelder fra det tidspunkt klager er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.

 

Sentralt gitt skriftlig eksamen for elever på Vg3 har også mulighet for "hurtigklagebehandling" i noen fag på studieforberedende utdanningsprogram. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende

Da setter den enkelte skole egne frister, som kan være kortere enn 10 dager.

Sist oppdatert 07.12.2017