User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Skoleskyss i tidligere Sør-Trøndelag

Ikke søk elektronisk, men ta kontakt med skolen/kommunen om eleven

 • bor nær grunnskole (under 2/4 km), og skoleveien kan være særlig farlig/vanskelig
 • ikke benytter retten til nærskolegang, men går på annen offentlig skole
 • har midlertidig sykdom/skade og dokumentasjon for medisinsk skyssbehov

Rett til skyss gjelder bare til/fra ordinær undervisning, ikke leksehjelp.

Les mer hos UDIR: Skoleskyss i forbindelse med leksehjelp

AtB planlegger selve skoleskyssen, som av praktiske og økonomiske grunner må samordnes rundt holdeplasser og skolebussruter. Individuelle tilpasninger etterstrebes så langt det er mulig, men særskilt tilrettelegging er forbeholdt elever med åpenbare og dokumenterte behov. Elever som har hatt skyss tidligere kan benytte eksisterende t:kort ved en eventuell godkjenning av søknad.

Digital søknad om skoleskyss

Gå til id-porten for å logge inn og søke om skoleskyss. 

Direktoratet for forvaltning og IKT: Id-porten.

Praktisk informasjon om søknaden

Elever i videregående skoler som søker om skyss til et bosted må logge inn med sitt fødselsnummer. Dersom det er behov for skyss til to bosteder og eleven er under 18 år må mor eller far søke om skyss ved å logge inn med sitt fødselsnummer.

Noen saker krever manuell behandling og vil følgelig ha noe behandlingstid.

Opplever du tekniske problemer med søknaden eller at informasjon om deg ikke vises i søknadsskjemaet kan du prøve nedenfor nevnte liste over problemløsning:

 • Unngå nettbrett/telefon da PC er best egnet for skjema (helst Windows)
 • Prøv hjemme ved problemer på jobb – og omvendt.
 • Om MinID ikke funker, prøv BankID

Hvis du fortsatt har problemer med å søke digitalt om skyss kan du laste ned søknadsskjema her. Print ut skjemaet og send det til oss:

Søknadsskjema grunnskoleskyss
Søknadsskjema skoleskyss - videregående skole

Søkes det om skyss til to bosteder så må det fylles ut et egenerklæringsskjema i tillegg:

Egenerklæringsskjema

Søknader kan skannes og sendes postmottak@stfk.no dersom skoleskyssportalen ikke kan benyttes.

Søknader som krever manuell søknad (ikke digitalt)

 • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt fosterbarn
 • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
 • Skyss til to bosteder når eleven er over 18 år
 • Skyss til to bosteder når botid ikke kan beskrives med oddetallsuker og partallsuker
 • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag men som går på skole i andre fylker
 • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig laster ned følgende skjema for å søke om skoleskyss: søknadsskjema

Ofte stilte spørsmål om skoleskyssordningen

Trykk på spørsmålet for å se svaret.

Dette gjelder elever som har mottatt positivt vedtak om skyss. Dersom gangavstand mellom bosted og oppsamlingsplass/holdeplass er mer enn 3,3 km vil AtB som regel tilby individuell tilpasset skyss.

Elever som har fått positivt vedtak om skoleskyss vil få aktivisert sitt t:kort skole. Elever som ikke tidligere har hatt t:kort kan hente dette på skolen. AtB organiserer skoleskyssen i samarbeid med skolen, som kan informere om skysstilbudet på forespørsel og nettsider.

Reisekortet er elevenes bevis på at de har en rettighet til å kunne benytte buss på den faste strekingen mellom bosted og skole. t:kort skole fylles opp med de antall turer eleven har rettighet til i henhold til søknaden gjennom hele skoleåret og skolekalenderen i fylkeskommunen.

Elever som har søkt digitalt om skoleskyss og mottatt positivt vedtak kan få utstedt et
"Ekstrakort" av skolen når dette kan dokumenteres. "Ekstrakort" benyttet inntil t:kort Skole har blitt aktivisert eller sendt skolen.

Når det foreligger vedtak om drosjeskyss så vil den bli bestilt til AtB i samarbeid med skolen.

Det er innvilget skoleskyss til en adresse, men nå er det behov for skoleskyss i forbindelse med delt bosted. Da må det søkes om skoleskyss på nytt.

Hvis botidsfordelingen en 50/50 så kan skoleskyssportalen benyttes.

Dersom botidsfordelingen er f.eks.40/60 må det sendes inn søknad m/egenerklæringsskjema til postmottak@stfk.no alt. sendes pr. post. Adressen står på søknadsskjemaet.

Søknadsskjema samt egenerklæringsskjema finnes på denne siden.

Elever som har folkeregistrert adresse i Sør-Trøndelag men går på skole i andre fylker må sende inn manuell søknad. Foreløpig kan ikke skoleskyssportalen benyttes.

Elever hjemmehørende i andre fylker enn Sør-Trøndelag må henvende seg til hjemfylket for å søke om skoleskyss.

Det dekkes ikke skyss mellom hybel og folkeregistrert adresse.

Elever som er tatt inn på allmennfaglig påbygging 23-timers kurset må sende inn manuell søknad. Denne elevgruppen kan ha rett på skyss. Ta kontakt med skolen dersom det er tvil om skyssretten. For å få rett til skyss må eleven være tatt inn etter opplæringslovens § 3-1 samt avstanden mellom bosted og skole må være minst 6 km.

Øvrige elever ved Voksenopplæringen har ikke skyssrett. Denne elevgruppen er tatt inn etter opplæringslovens § 4A-3. 

I skyssreglementets pkt. 4.7 står det blant annet:

«Søkere som får tilbud om opplæring som er spesielt organisert og tilrettelagt for
voksne i henhold til § 4A-3, har ikke rett til fri skoleskyss.»

Elev/foreldre tar kontakt med skolen. Skolen vil da registrere søknaden i AtB sitt
saksbehandlingssystem og bestilling blir sendt direkte til drosjesentral.

Sist oppdatert 09.01.2018