User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelagsplanen 2018-30

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030. Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018, og være førende for alle andre planer og strategier for Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2018-2030 har tre temaområder:

  • Bolyst og livskvalitet
  • Senterstruktur og kommunikasjoner
  • Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

I tillegg vil flere tema være gjennomgående, så som livskraftige distrikter, folkehelse og klima/miljø/det grønne skiftet. Bærekraft er en overordnet føring.

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke, denne gangen utarbeider vi Trøndelagsplanen som én fylkeskommune.
Prosessen har involvert en lang rekke aktører, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og fora for å sikre god regional forankring av mål og prioriteringer. 

Utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 er nå på bred høring, med høringsfrist 31.august 2018.

For aktører eller enkeltpersoner som ikke har mottatt planen til høring, er det likevel fullt mulig å komme med uttalelse, til  

 

Kontaktpersoner: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst, Seksjonssjef for Plan Vigdis Espnes Landheim.

Sist oppdatert 24.10.2017