User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Trøndelagsplanen 2018-30

Fylkesplanen har et langsiktig tidsperspektiv og skal definere regionens felles overordnede mål fram mot 2030. Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018, og være førende for alle andre planer og strategier for Trøndelag.

Trøndelagsplanen 2018-2030 har tre temaområder:

  • Bolyst og livskvalitet
  • Senterstruktur og kommunikasjoner
  • Kompetanse, verdiskaping og naturressurser

I tillegg vil flere tema være gjennomgående, så som livskraftige distrikter, folkehelse og klima/miljø/det grønne skiftet. Bærekraft er en overordnet føring.

Trøndelagsfylkene har hatt felles fylkesplan i en årrekke, denne gangen utarbeider vi Trøndelagsplanen som én fylkeskommune.
Prosessen har involvert en lang rekke aktører, og arbeidet har vært på agendaen i mange møter og fora for å sikre god regional forankring av mål og prioriteringer. 

Utkast til Trøndelagsplanen 2018-2030 er nå på bred høring, med høringsfrist 31.august 2018.

For aktører eller enkeltpersoner som ikke har mottatt planen til høring, er det likevel fullt mulig å komme med uttalelse, til  

 

Kontaktpersoner: Fylkesdirektør for Plan og næring Trude Marian Nøst, Seksjonssjef for Plan Vigdis Espnes Landheim.

Trude Marian Nøst
Fylkesdirektør for plan og næring
74 17 52 32
Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder
74 17 52 36
Sist oppdatert 24.10.2017