User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Barn og unge i planlegging

Barn og unges oppvekstvilkår skal det bli tatt hensyn til i alle plan- og byggesaker. Det står formålsparagrafen (§1-1) til Plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal sammen med Fylkesmannen gi kommunene råd og veiledning slik at disse interessene blir tatt vare på best mulig. Om nødvendig kan Fylkesmannen og Fylkesmannen gå imot planer hvor barn og unges behov er oversett, i form av innsigelse.

Hensyn til barn og unge er blant annet nedfelt i FNs barnekonvensjon og Rikspolitiske retningslinjer, for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Sist oppdatert 24.10.2017