Rekruttering og kompetanseheving (RK), og Regionale tilretteleggingsmidler (RT) i landbruket

Søknadsfrister for ordningene er 15. februar og 15. september.

Regionale midler til rekruttering og kompetanseheving (RK)

Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som ivaretar og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanning for næringsutøvere i landbruket.

Det kan gis inntil 50 prosent tilskudd av godkjent kostnad.

Søknadskjema for RK-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

Regionale tilretteleggingstiltak (RT)

Midlene skal legge til rette for næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket i Trøndelag. Det kan gis tilskudd til tiltak som direkte eller indirekte bidrar til utvikling av konvensjonelt eller økologisk jordbruk eller utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer.

Tilskuddet kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer.

Det kan normalt gis inntil 50 prosent tilskudd av godkjent kostnad.

Søknadskjema for RT-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

Sist oppdatert 19.08.2020