Tilskuddsmidler til rekruttering, kompetanseheving og næringsutvikling i landbruket

Søknadsfrister for ordningen er 15. februar og 15. september.

Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Fylkeskommunen fikk fra 2010 utvidet ansvar for rekruttering og kompetanseheving i landbruket. En del av dette ansvaret innebærer forvaltning av tilskuddsmidler til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i denne næringa. 

Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanning for næringsutøvere i landbruket.

Søknadsfrister: 15. februar og 15. september

Søknadskjema for RK-midler finner du her: www.regionalforvaltning.no

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket, RT-midlene (tidl. BU-midlene)

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer.

Fylkeskommunen er en strategisk næringspolitisk aktører i fylket, og gjennom regionreformen er denne rollen forsterket, blant annet ved at forvaltningen av RT-midlene er overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen 01.01.2020. Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte midlene på regionalt nivå, og fatte vedtak om tilskudd.

Søknadsfrister: 15. februar og 15. september

Søknadskjema for RT-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

 

Arve Lian
Seniorrådgiver
74 17 51 46 909 15 345
Sist oppdatert 24.06.2020