Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler (RT)

Søknadsfrister for ordningene er 15. februar og 15. september.

Formål med ordningene

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til regional tilrettelegging (RT) og rekrutterings- og kompetansetiltak (RK). Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving, med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Begge ordninger forvaltes etter "Forskrift om regionale tilskudd til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket" fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019.

Sentrale vurderingskriterier

Vurderingskriteriene er basert på forskrift og de regionale føringene fra partnerskap landbruk i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag:

 

  • Tiltak og prosjekter som er et samarbeid mellom flere organisasjoner/virksomheter eller kommer mange bønder til gode, blir prioritert.
  • Prosjektet skal bidra til å øke eller sikre sysselsetting og verdiskaping i landbruket eller næringer tilknyttet landbruket.
  • Prosjektet skal direkte eller indirekte rette seg mot primærleddet i produksjonen.
  • Støtte gis til igangsetting og initiering av forprosjekt og prosjekter, men gis ikke til ordinær drift.
  • Prosjektet skal være vurdert opp mot bærekraftmålene.
  • Søknaden må inneholde en tydelig prosjektbeskrivelse, som viser hva som skal oppnås, og hvordan prosjektresultatet skal brukes etter prosjektperioden.
  • Søknader med søknadssum over kr 300.000 behandles i Hovedutvalg for næring. Resterende behandles administrativt.

Støttenivå

  • Det kan gis inntil 50 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. Kun i særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75 % tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Egeninnsats som inngår i finansieringsplanen, verdsettes til kr 500 per time.

Hvem kan søke?

Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner kan søke om RK og RT-midler. Se lenke til søknadsskjema nedenfor.

Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK)

RK-ordningen skal bidra til økt rekruttering til landbruksnæringa og kompetanseheving av næringsutøvere i næringa. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag

Søknadskjema for RK-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

Regionale tilretteleggingstiltak (RT)

RT-ordningen skal bidra til gjennomføring av prosjekter som styrker grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling med basis i landbrukets ressurser. Det kan gis støtte til prosjekter innenfor tradisjonelt jordbruk og skogbruk og andre landbruksbaserte næringer. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag

Søknadskjema for RT-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

Sist oppdatert 03.01.2023