Regionale midler til rekruttering og kompetanse (RK) og Regionale tilretteleggingsmidler (RT)

Søknadsfrister for ordningene er 15. februar og 15. september.

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK)

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan styrke verdiskapinga i landbruket regionalt. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag

Søknadskjema for RK-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

 

Regionale tilretteleggingstiltak (RT)

RT-midlene skal bidra til næringsutvikling og styrket verdiskaping i landbruket. Det kan gis tilskudd til tiltak som direkte eller indirekte bidrar til utvikling av konvensjonelt eller økologisk jordbruk eller andre landbruksbaserte næringer. Tilskuddet kan gis til organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer. Tiltakene skal samsvare med prioriteringene i Handlingsplan for landbruket i Trøndelag

Søknadskjema for RT-midler finner du her:

www.regionalforvaltning.no

Sist oppdatert 17.08.2022