Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2021

Sommerjobb Meråker Alpinsenter – bygging av ny platt (f.v. Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev). Foto: Odd Wæhre
Sommerjobb Meråker Alpinsenter – bygging av ny platt (f.v. Ole Wæhre, Ola Stormo og Artor Atluev). Foto: Odd Wæhre

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler til sommerjobb for ungdom. Frist for å søke er 21. mai. Søkere får svar innen 4. juni.

Hvem kan søke?

Det er kommunene i Trøndelag som søker på vegne av lokalt næringsliv – eller egne kommunale etater. Ordningen forutsetter at kommunene samarbeider med lokale bedrifter om å finne sommerjobber.

Hvilke jobber gis det støtte til?

Sommerjobbene må være innenfor de prioriterte områdene i strategien Et verdiskapende Trøndelag:

 • Bioøkonomi
 • Sirkulærøkonomi
 • Havrommet
 • Smarte samfunn
 • Opplevelsesnæringer

Se forklaring på hvilke bedrifter som kommer inn under de prioriterte områdene i handlingsprogram 2020-21:

Handlingsprogram politisk vedtatt (definisjoner under bildene).

Det kan gis tilskudd også til sommerjobber i kommunal sektor innenfor de samme satsingsområdene - f.eks. kommunale sommerjobber innenfor renovasjon og avfallshåndtering (sirkulærøkonomi) og reiseliv/kultur (opplevelses-næringer).

Sommerjobber på syke- og aldershjem og barnehager faller utenfor. Det samme gjelder sommerjobber i teknisk etat av typen vedlikehold og plenklipp.

Det er satt av 1 400 000 kr til ordningen.

Se hele utlysningsteksten her:

Utlysingsdokumentet

Retningslinjer

 • Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år (det vil si årskullene 2001-2006).
 • Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
 • De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff.
 • Bedriftene som får tilskudd skal ikke ha permitterte.
 • Det gis et lønnstilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb. Tilskuddet er beregnet til å dekke ca. en ukelønn. Bedrift/kommunal etat må dekke de resterende ukelønnene.
 • Det kan søkes om tilskudd til inntil 10 ungdommer i hver kommune.
 • Det er kommunene som administrerer og sender inn søknadene om støtte.
 • Utlysningen skal gjøres kjent for relevante bedrifter i kommunen.

 

Hvordan søke?

Når du går til søknadsskjema vil du først måtte opprette en bruker, med din epost-adresse og et passord. Dette for at du skal kunne ha muligheten til mellomlagre skjema, hvis du ikke fyller ut alt på en gang. Etter at du har sendt inn skjema vil du få en bekreftelse, både på web og via epost, med referansenummer.

Søknadsskjema finnes her:

Lenke til søknadsskjema

Merk at frist for å søke er 21. mai 2021.

Utbetaling av tilskudd skjer når sommerjobbene er avsluttet og Trøndelag fylkeskommune har mottatt rapport fra den enkelte kommune. Rapporten skal inneholde oversikt over alle sommerjobbene som er medfinansieres av ordningen, regnskap, samt vurdering av erfaringer. Frist for rapportering er 31. august 2021.

Kontaktpersoner i kommunene – Sommerjobb for ungdom 2021

Kontaktpersoner i kommunene

Kontaktperson

Ved spørsmål knyttet til utlysningen, ta kontakt med:

Pål Ranes ved avdeling for Plan, næring og kulturminner i Trøndelag fylkeskommune 995 29 304  

Sist oppdatert 18.05.2021