User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Tilskudd til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i landbruket. Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Fylkeskommunen fikk fra 2010 utvidet ansvar for rekruttering og kompetanseheving i landbruket. En del av dette ansvaret innebærer forvaltning av tilskuddsmidler til tiltak som øker rekrutteringen eller hever kompetansen i denne næringa. 

Målet med ordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt.

Prioriterte områder for ordningen:

  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruks- og gartnerutdanningen og til høyere utdanning i landbruksfag.
  • Tilskudd til kompetansehevende tiltak og støtte til etter- og videreutdanning for næringsutøvere i landbruket.

Søknadsfrister: 15. februar og 15. september

Søknadskjema for RK-midler 2018 finner du her: www.regionalforvaltning.no.

Sist oppdatert 24.10.2017