Kystskogmidler 2023

Melding om Kystskogbruket ble opprinnelig vedtatt i fylkestingene i 2008. Dette markerte oppstarten av trepartssamarbeidet Kystskogbruket, som i tillegg til fylkeskommunene består av Skognæringa Kyst og Statsforvalterne.

Kystskogbruket v/ fylkeskommunene mottar årlig kystskogmidler over Statsbudsjettet, framforhandlet over Jordbruksavtalen. Midlene til kystskogbruket er gjennom en tiårsperiode bevilget for å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.

Det er satt av 6 mill. kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket for 2023. Prosjektmidlene til kystskogbruket blir tildeles fylkeskommunene i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. For 2023 overfører de andre kystfylkene sine tildelinger til Trøndelag fylkeskommune, som skriver tilsagnsbrev og håndterer utbetalinger til søker.

Formålet med midlene er å bidra til å løse kystskogbrukets utfordringer, og videreutvikle et næringsretta skogbruk langs kysten, blant annet gjennom infrastrukturtiltak og kompetanse. Søknadene skal bidra til å realisere målsetningene i Melding om kystskogbruket 2022.

Fylkeskommunene skal i forvaltningen av ordningen legge vekt på å bygge videre på det arbeidet som er gjort i kystskogbruket. Fylkeskommunene skal samordne seg slik at midlene i all hovedsak blir brukt til næringsretta fylkesoverbyggende prosjekter og slik at prosjekter som best bygger opp under formålet med ordningen blir prioritert. Prosjektene skal være fellestiltak.

Søknad fremmes gjennom støtteordningen Kystskogmidler 2023 i regionalforvaltning.no

Søknadsfrist:  20. april 2023

 

Kontaktperson

Dersom det er behov for mer informasjon eller bistand, ta kontakt med:

Odd Arne Bratland 907 74 324

Sist oppdatert 07.03.2023