Olje og gass

Petroleumsvirksomheten har stor betydning for norsk sysselsetting og økonomi, og olje- og gassvirksomheten på kontinentalsokkelen inklusive Norskehavet, er og vil være en viktig aktør for næringslivet i Trøndelag.

I Trøndelag finner vi hovedtyngden av bransjen innen petroleumsvirksomheten på aksen Orkanger, Trondheim, Stjørdal og Verdal. Oljeindustrien har vært gjennom noen utfordrende år med omstilling, kostnadsbesparelser og omstrukturering. Rammevilkår er endret. På oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gjorde Impello Management AS en statusrapport på olje- og gassbransjen i Trøndelag, ferdigstilt august 2016. Der anslås det at ca. 9000 er sysselsatt i oljeselskaper og spesialisert leverandørindustri, og nesten 15 000 dersom man legger til FoU/teknologi og annen tjenesteytende industri. Dette er imidlertid et øyeblikksbilde, og antall sysselsatte er lavere nå. Tilsvarende rapport ble også gjennomført for hele Norskehavsregionen av Norskehavsrådet.

Olje- og gass vil fortsatt stå for en betydelig andel av den framtidige energimiksen sammen med fornybare energikilder. I Trøndelag har vi operatørselskaper og en betydelig leverandørindustri som sammen med kunnskapsmiljøene fortsatt vil bidra til verdiskaping innen sektoren.

Norskehavsrådet

Norskehavsrådet er et samarbeidsorgan opprettet i 2010 av fylkeskommunene Nordland, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag samt kommunene Bodø, Alstahaug, Brønnøy, Vikna, Verdal, Stjørdal, Hemne, Hitra, Aure, Kristiansund og Aukra. Deltagende fylkeskommuner og kommuner i Norskehavrådet samarbeider innen petroleumssektoren for å medvirke til at petroleumsressursene i Norskehavet skal skape størst mulig verdiskaping og sysselsetting i Norskehavsregionen. Rådet er et konsensusorgan, og har et styre bestående av åtte personer, fire fra fylkeskommunene og fire fra kommunene i regionen. Rådet har egne vedtekter.

Norsk Gassforum. Norsk Gassforum (NGF) er et samarbeidsorgan av fylkeskommuner med formål å fremme bruk av naturgass, biogass og hydrogen for verdiskaping og bedre klima og miljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Medlemsorganisasjonen arbeider for gode rammevilkår, samt drive informasjon om bruk av gass, kompetanseoppbygging og teknologiutvikling. Bruk av naturgass og biogass vil medvirke til å redusere utslippene av klimagasser. Og vil være en bro mot et fornybart samfunn.

En rekke byer tar nå biogass i bruk som drivstoff for busser og andre tunge kjøretøy. NGF har gjennom møter og dokumenter oppnådd gjennomslag for gode rammevilkår for bruk av gass i transportsektoren, samt å få produsert nok og økonomisk fordelaktig biogass. Forumet har vært pådriver for bruk av gass i fartøy, bl.a. forsyningsskip og ferjer. Det jobbes nå også med flytende biogass som drivstoff for Nordlandsbanen som i dag går på diesel. NGF medvirket i sin tid til opprettelse av forskningsprosjektet Gassmaks.

Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag (PUT)

Utvalget er organisert som et partnerskap. Medlemmene er politisk valgte representanter fra Trøndelag fylkeskommune og kommunene Orkdal, Trondheim, Stjørdal og Verdal. Petroleumspolitisk Utvalg Trøndelag har som formål å styrke regionens sysselsetting og salg av regionens varer og tjenester relatert til olje og gass. Utvalget har egne vedtekter og eget valgt styre.

Norskehavskonferansen

Norskehavskonferansen er en årlig olje- og gasskonferanse som har vært arrangert 12 ganger i Stjørdal kommune. Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim og Stjørdal er eiere. Tematikken for konferansen har gradvis dreid seg fra Norskehavet til et bredere geografisk område og globale energitrender.

Norskehavskonferansen 2018 vil framstå i ny drakt med nytt navn og spennende ideer for fremtiden.

Konferansen avholdes på Kimen kulturhus på Stjørdal den 5. april 2018.

Offshore Northern Seas (ONS)

Utstillingen Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger er verdens nest største messe for offshoreindustrien og en meget viktig utstillingsarena for norske bedrifter. Trøndelagsfylkene har deltatt på en felles midtnorsk stand på ONS siden 1994, fra og med 1998 har også Møre og Romsdal fylkeskommune deltatt. For Trøndelag fylkeskommune utgjør ONS en god arena til å få innsikt i offentlige etater og oljeselskaper sine ambisjoner og strategier for bl.a. Norskehavet, samt at våre forventinger til bransjen i forhold til sysselsetting, aktivitet og ringvirkninger blir formidlet.

De midtnorske fylkeskommunene bidrar med økonomisk støtte til fellesarealet som utgjøre en felles kantine med servering og møtesteder for kunder og forbindelser. Støtten fra fylkeskommunene senker terskelen for deltakelse fra midt-norske bedrifter som ønsker å profilere seg under messen. Teknisk arrangør for Midt-Norge stand på ONS 2018 er Midnor CNI AS, og planleggingen er godt i gang. Trøndelag fylkeskommune har gjennom sine gode relasjoner med Conoco, senere ConocoPhillips, i flere år arrangert en sosial aften i selskapets lokaler, hvor kortreist mat fra hele Norskehavsregionen står på menyen.

Sist oppdatert 09.12.2020