Tilskudd til historiske ferdselsårer 2022

Fra overgrodd sti til 4 meter bred vegbane. Vårstigen i Oppdal kommune, del av den Trondhjemske kongeveg over Dovrefjell. Foto Kristin Prestvold/TRFK
Fra overgrodd sti til 4 meter bred vegbane. Vårstigen i Oppdal kommune, del av den Trondhjemske kongeveg over Dovrefjell. Foto Kristin Prestvold/TRFK

I samarbeid med Riksantikvaren inviterer Trøndelag fylkeskommune frivillige lag, foreninger og organisasjoner om å søke tilskudd for å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske ferdselsårer i fylket.

Søknadsfristen er 15. mars

Tilskuddsordningen er et tiltak i forbindelse med Frivillighetens år 2022, hvor Klima- og miljødepartementet har satt av 2.5 millioner kroner for å løfte fram det frivillige kulturmiljøarbeidet.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Hvert enkelt lag, forening eller organisasjon kan søke inntil 100.000 kroner. Tilskudd skal gå til frivillig arbeid med å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske stier, veger, ruter og andre ferdselsårer, eller deler av disse.

Både nye prosjekter og revitalisering av eksiterende ruter kan søke tilskudd. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema. Tiltakene må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av lokale, historiske ferdselsårer i 2022. 

Søknadsprosess

Det oppfordres til tidlig kontakt med kommunen og grunneiere. Prosjektplan må godkjennes av grunneier før søknad sendes inn.

Vi prioriterer prosjekt i områder som er vektlagt i kommunens kulturminneplan eller regional kulturminneplan

Ved merking og skilting bør dere benytteMerkehåndbokas standarder

Søknader sendes Trøndelag fylkeskommune. Riksantikvaren vil få søknadene videresendt fra oss. Søkerne får svarbrev direkte fra Riksantikvaren. Midlene blir sendt samlet til fylkeskommunen, som utbetaler til søker når tiltaket er gjennomført og kort rapport foreligger. Tiltaket må være gjennomført i løpet av 2022, og midlene utbetales i løpet av året.

Søknaden til fylkeskommunen må inneholde en kort prosjektbeskrivelse som omfatter:

  • Organisering av arbeidet
  • Kart med strekningen inntegnet
  • Framdrift
  • Budsjett og finansiering
  • Plan for ettersyn og vedlikehold
  • Grunneieravtale
  • Kontaktinformasjon

Søknad merkes «202148120 - Søknad om tilskudd til historiske ferdselsårer 2022», og sendes til

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med:

Hans Marius Johansen: epost: telefon: 95 26 23 24

Eline Meyer Størseth: epost: telefon: 41 64 76 85

Hilde Arna Tokle Yri: epost: telefon: 97 75 76 00

Sist oppdatert 02.02.2022