Hvem gjør hva

Møt dem som jobber med kulturminnevern i Trøndelag fylkeskommune, og finn ut hvem som gjør hva.

Seksjonsleder  

Anne Bjørg Evensen Svestad er konstituert seksjonsleder for kulturminner for Silje Svinsaas Holiløkk som har permisjon fra stillingen. Ansvar for å koordinere arbeidet i seksjonen og utvikle seksjonen gjennom å styrke samfunnsutviklerrollen og innlemme nye oppgaver overført som del av regionreformen fra 2020. Utdannet innenfor kulturminneforvaltning og bygningsvern.
E-post:
Telefon: 74175141

Silje Svinsaas Holiløkk har foreldrepermisjon og er tilbake i oktober 2021.

Faggruppe for formidling og utvikling  

Hans Marius Johansen har ansvar for sikring, formidling, tilrettelegging og skjøtsel av kulturminner. Utdannet arkeolog med spesiell interesse for kystkultur, forhistoriske bygningskonstruksjoner, militærhistorie og GIS.
E-post: 
Telefon: 74175169

Helle Vangen Stuedal er prosjektleder for Bergkunstreisen i Trøndelag. Utdannet arkeolog med spesialisering på utstillingsproduksjon. Spesielt interessert i bergkunst, middelalderens kalkproduksjon og formidling.
E-post: 
Telefon: 74175566

Kristin Prestvold har ansvar for kulturminneformidling med fokus på opplevelse, attraksjonsutvikling og verdiskaping. Ansvarlig for Kulmin som er fylkeskommunens strategi for digital kulturminneformidling. Jobber med sosiale medier og store verdiskapingsprosjekt. Utdannet arkeolog med spesiell interesse for historiefortellingen.
E-post:
Telefon: 74175192 

Lars Forseth har ansvar for skjøtsel, formidling og utviklingsprosjekt av kulturminner. Arbeider spesielt med kulturlandskap, landbruk og satsinga Utvalgte Kulturlandskap i Landbruket (UKL). Har lang erfaring i GIS. Magistergrad i arkeologi.
E-post: 
Telefon: 74175193 

Faggruppe for eldre tid (arkeologi / kulturminner eldre enn 1537)

Anne Haug er faggruppekoordinator for faggruppe eldre tid. Har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Melhus, Rennebu, Heim (Hemne, Halsa, del av Snillfjord), Hitra (Hitra og del av Snillfjord) og Frøya. Utdannet arkeolog med spesialisering innenfor steinalder og bronsealder. Spesielt interessert i pionerbosetning (eldre steinalder) og forhistorisk bosetning i huler og hellere. Har også interesse for feltmetodikk.
E-post: annhau@trondelagfylke.no 
Telefon: 74175143

David Berg Tuddenham har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Snåsa, Tydal, Selbu, Oppdal og Midtre-Gauldal kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering på kulturminner under vann. Spesiell interesse for maritim kulturhistorie og utmarkskulturminner over og under vann, samt de gode historiene i spenningen mellom natur og kultur.
E-post:  
Telefon: 74174238 

Eirik Solheim har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Namsskogan, Høylandet, Lierne, Indre Fosen, Levanger, Stjørdal og Meråker kommuner, samt bistand i Trondheim kommune. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernalderens bosetningsmønster. Spesielt interessert i metodeutvikling innenfor feltregistrering samt formidling og samarbeid med historieinteresserte.
E-post: 
Telefon: 74175156

Frode Kristiansen har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Osen, Flatanger, Nærøysund, Leka og Røyrvik kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Har ansvaret for fartøyvern, samt er koordinator for kulturminner under vann. Utdannet arkeolog med spesialisering innen marinarkeologi, med særlig interesse for maritim kulturhistorie.
E-post: frokr@trondelagfylke.no
Telefon: 74175163

Hanne Haugen har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Steinkjer, Overhalla, og Namsos kommuner. Utdannet arkeolog. Spesielt interessert i høyfjellsarkeologi, fangstanlegg og kulturminner i utmark. 
Epost: hanha@trondelagfylke.no
Telefon: 74179598

Inger Marie Kimo har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Inderøy, Verdal, Grong, Frosta og Rindal, samt middelalderruiner i hele fylket. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog, med særlig interesse for tidsdybde og overordnede sammenhenger i kulturlandskapet.
E-post: 
Telefon: 74175175

Ingvild Sjøbakk har foreldrepermisjon til november 2021

Knut Harald Stomsvik har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Trondheim, Ørland, Holtålen og Røros kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Utdannet arkeolog.
E-post:
Telefon: 74175189

Skule Spjelkavik har ansvar for arkeologiske kulturminner i plan- og utbyggingssaker i Orkland, Skaun, Åfjord og Malvik kommuner. Gir rådgivning til kommuner, tiltakshavere og utbyggere. Arkeolog med spesialisering innen landskapsutnyttelse og råmaterialbruk i eldre steinalder. Spesielt interessert i steinalder og forhistoriske levesett i marginalområder som høyfjell og ytterkyst.
E-post: 
Telefon: 74179349

Faggruppe for nyere tid (kulturminner yngre enn 1537)

Anders Gimse har ansvar for saksbehandling og rådgivning innenfor bygningsvern, med hovedvekt på fredete bygninger på Røros. Tømrer med bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering, videreutdanning som næming. Særlig interesse for eldre hus som kunnskapskilder. Delvis sykmeldt.
E-post: 
Telefon: 74179550

Einar Strand har ansvar for å følge opp tiltak på middelalderruiner, de freda bygga nordligst i fylket og kulturmiljøet Sør-Gjæslingan. Er bygningsvernshandverker og rådgiver i bygningsvern med kontorsted Rørvik. Spesielt interessert i tradisjonshandverk og kompetanseheving av handverkere.
E-post:
Telefon: 74175154

Eline Meyer Størseth har ansvar for nyere tids kulturminner i plansaker i Oppdal, Rennebu og Midtre-Gauldal kommuner. Bidrar med vurdering av verneverdige bygninger- og anlegg i byggesaker i hele fylket. Har ansvar for tilskuddordningen for freda kulturminner og kulturmiljøer i privat eie. Kontaktperson for Sør-Gjæslingan kulturmiljø. Utdannet kunsthistoriker.
E-post: 
Telefon: 74179113

Gunn-Hege Lande har ansvar for nyere tids kulturminner i plansaker i kommunene Levanger, Inderøy, Namsos, Grong, Lierne, Flatanger, Overhalla, Nærøysund, Leka, Høylandet, Namsskogan og Røyrvik. Bidrar med vurdering av verneverdige bygninger og anlegg i byggesaker i hele fylket. Har utdanning i etnologi, historie og kulturvern/kulturformidling. Har en spesiell interesse for kulturminner i by samt tettstedsutvikling. Kontaktperson for Levanger kulturmiljø.
E-post: 
Telefon: 74175167

Hauke Haupts har ansvar for nyere tids kulturminner, praktisk bygningsvern og kulturminnefaglig veiledning. Bidrar med faglige vurderinger i vernespørsmål i overordnete planer og strategier. Har ansvaret for plansaker i kommunene Rindal, Heim, Hitra, Frøya, Åfjord, Indre Fosen, Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker, Verdal, Steinkjer og Snåsa. Utdannet arkitekt med særlig interesse for antikvarisk istandsetting, kompetanseheving og verdiskaping (kulturminner som ressurs).
E-post: 
Telefon: 74175171

Heike Schmidtko har ansvar for nyere tids kulturminner i plansaker, samt følger opp fredede bygg i privat og statlig eie i Trondheim, Ørland og Malvik kommuner. Utdannet sivilarkitekt og med erfaring innenfor tradisjonshåndverk. Som arkitekt bidrar Heike ved vurderinger av prosjekt og problemstillinger i hele fylket.
E-post:
Telefon: 74176962

Hilde Arna Tokle Yri har ansvar for regionale planer, arbeid på freda bygninger og registrering av landskap av kulturhistorisk verdi. Utdannet kulturminneforvalter med forankring i etnologi, og har et bredt interessefelt innenfor nyere tids kulturhistorie.
E-post:
Telefon: 74175173

Kristin Melkild Avset er vikar og har ansvar for saksbehandling og rådgiving på freda bygninger i nordre deler av fylket. Utdannet arkitekt med særlig interesse for bygningsarkeologi, endringshistorikk og tradisjonell bruk og gjenbruk av materialer.
E-post: 
Telefon: 74175429

Michael Kahn har overordnet ansvar for etterlevelse av regler innenfor seksjonens arbeidsområde. Utdannet jurist. Erfaring fra advokatvirksomhet og som førsteamanuensis på NTNU i kulturminnerett.
E-post:
Telefon: 74176324

Monica Anette Rusten har ansvar for nyere tids kulturminner i plansaker i kommunene Orkland, Skaun, Melhus, Holtålen og Røros. Bidrar med vurdering av verneverdige bygninger- og anlegg i byggesaker i hele fylket. Er kontaktperson for KiK-prosjektet, og har ansvar for oppfølging av verdensarvsaker. Utdannet kulturminneforvalter og arealplanlegger og har særlig interesse for kulturminner og -miljøer i arealplanlegging.
E-post: 
Telefon: 74174323 

Morten Pedersen har ansvar for veiledning på bygningsvern i det fredete kulturmiljøet i Levanger. Veileder også eiere av fartøyer med vernestatus. Utdannet tømrer og trebåtbygger, med variert arbeidserfaring fra bygningsvern og istandsetting av eldre fartøyer. Gjennomfører for tiden studiet Tradisjonelt Bygghåndverk ved NTNU.
E-post: 
Telefon: 74179806

Feltarkeologer

Eirin Ellingsen har ansvar for å gjennomføre feltarkeologiske undersøkelser i plan- og utbyggingssaker. Utdannet arkeolog med spesialisering innenfor norsk mynthistorie i tidlig middelalder.
E-post:
Telefon: 74179115, mobil: 90419664

Kommunefordeling eldre tid (kulturminner eldre enn 1537)

Anne Haug har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Melhus, Rennebu, Heim, Hitra og Frøya.

Frode Kristiansen har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Flatanger, Leka, Røyrvik, Nærøysund og Osen.

Knut Harald Stomsvik har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Trondheim, Ørland, Holtålen, og Røros. 

David Berg Tuddenham har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Snåsa, Tydal, Selbu, Oppdal, Midtre-Gauldal.

Inger Marie Kimo har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Inderøy, Verdal, Grong, Frosta og Rindal.

Eirik Solheim har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Namskogan, Høylandet, Lierne, Indre Fosen, Levanger, Stjørdal og Meråker.

Skule Olaus Spjelkavik har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Skaun, Orkland, Åfjord og Malvik.

Hanne Haugen har ansvar for de arkeologiske kulturminnene i plan- og utbyggingssaker i Steinkjer, Namsos og Overhalla.

Kommunefordeling nyere tid (kulturminner yngre enn 1537)

Eline Meyer Størseth: Oppdal, Rennebu, Midtre-Gauldal pluss ekstraressurs/vara for Orkland sammen med Monica

Monica Anette Rusten: Orkland, Skaun, Melhus, Røros, Holtålen pluss ekstarressurs/vara for Trondheim sammen med Heike

Hauke Haupts: Rindal, Heim, Hitra, Frøya, Åfjord, Indre Fosen, Tydal, Selbu, Stjørdal, Meråker, Verdal, Steinkjer og Snåsa

Heike Schmidtko: Trondheim, Ørland og Malvik

Gunn-Hege Lande: Levanger, Inderøy, Namsos, Grong, Lierne, Flatanger, Overhalla, Nærøysund, Leka, Høylandet, Namsskogan og Røyrvik

Sist oppdatert 14.12.2020