User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Samisk

Trøndelag utgjør den største delen av det sørsamiske området som strekker seg fra Helgeland i nord og til Engerdal i sør. Trøndelag fylkeskommune vil få stort ansvar og handlingsrom for utvikling av samisk språk, kultur og næringsliv.

Fylkeskommunen skal arbeide med samisk innhold på kultur- og opplæringsområdet i nært samarbeid med Sametinget og samiske organisasjoner og miljøer i regionen.  Det samme gjelder for plansaker og ikke minst næringer knyttet til den omfattende reindrifta i Trøndelag.

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen er en del av forvaltningsområdet for samisk språk, og staten bevilger et fast tilskudd til tiltak i språkområdet. Fortsatt utvikling og tilrettelegging for opplæring i sørsamisk språk og kultur vil være en viktig oppgave i flere år. Samiske bokbusser er et viktig tiltak i regi av Fylkesbiblioteket.

I tillegg til å støtte og styrke samiske institusjoner er det et mål for fylkeskommunen å bidra til et allsidig sørsamisk samfunn, med møteplasser, nettverk og grasrotorganisering. Vi har en overordnet samarbeidsavtale med Sametinget og de øvrige fylkeskommunene i sørsamisk område fra 2010, og til nå en egen avtale knyttet til de statlige to-språklighetsmidlene.

Samarbeidsavtalen mellom Sametinget og fylkeskommune i sørsamisk område

Sist oppdatert 02.11.2017