User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kulturnæring

Kulturavdelingen har koordineringsansvaret for kulturnæring i Trøndelag fylkeskommune.

Strategiplan for kulturnæringer, Trøndelag 2009-2016 har til nå vært Trøndelags hovedverktøy for å tilrettelegge for god utvikling på området kulturnæring.

Planperioden er over, og det er enda ikke klart hvordan arbeidet med å tilrettelegge for utvikling av kulturnæringen blir fremover.

Nytt i 2017

Kreativt Norge

– Norsk Kulturråd etablerer en avdeling i Trondheim; Kreativt Norge, som bl.a. skal forvalte rådets midler til kulturnæring. I tillegg er det øremerket midler til kulturnæring, som Innovasjon Norge skal forvalte. Lenke: www.kulturradet.no 

Produsentutdanning i Trøndelag

– Fakultetsstyret ved NTNU har vedtatt å starte årsenhet i produsentutdannelse ved NTNU. (lenke)

Hva er kulturnæring?

Det er et mangfold av ulike begrep og definisjoner innenfor feltet som omhandler sammenhengene mellom kultur og næring generelt og begrepet kulturnæring spesielt. I ulike sammenhenger har begrepene kreative næringer, kulturbaserte næringer, kulturnæringer, opplevelsesnæringer og opplevelsesindustri blitt brukt.

I strategiplanen 2009-2016 ble det tatt utgangspunkt i Østlandsforsknings modell (ØF-rapport nr. 10/2004), som skiller mellom kulturnæringer, kulturbaserte næringer og annen næringsvirksomhet.

Kulturnæringer blir i denne sammenhengen eksemplifisert som annonse- og reklamevirksomhet, arkitektur, biblioteker, museer, ivaretakelse av kulturarv og kulturminner, bøker, aviser, blader, design, film, video, foto, kunstnerisk virksomhet, musikk, TV og radio.

Det ble for strategiarbeidet i 2009 tatt utgangspunkt i at: 

 • Kulturnæringene selger kulturelle produkter der inntjeningspotensialet ofte er knyttet til opphavsrettigheter.
 • Sosial samhandling mellom aktører både innenfor kulturnæringene og i forhold til andre næringer og miljøer utgjør en viktig forutsetning for utvikling.
 • Kulturnæringene har i mindre grad enn andre næringer etablerte bransjeorganisasjoner og nettverk.
 • Tre av fire foretak innenfor kulturnæringene er enkeltpersonforetak uten ansatte.
 • Kulturnæringenes produktivitet ligger nært gjennomsnittet av alle næringer.
 • Teknologimiljøene i Trondheim vil ha en sentral betydning også for videre utvikling og vekst i kulturnæringene.

 

Strategiplan for kulturnæringer Trøndelag 2009-2016 var resultat av et samarbeid mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner, Innovasjon Norge i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune. Intensjonen var å legge til rette for en prioritering av tiltak og innsatsområder, basert på et helhetlig regionalt perspektiv. Dette vil også være intensjon for videre arbeid.

Næringsstatistikken viser at det har vært en positiv utvikling i antall sysselsatte innenfor kulturnæring i Trøndelag i strategiperioden, og at målet om flere sysselsatte i lønnsomme bedrifter innenfor kulturnæring i Trøndelag dermed langt på vei kan sies å ha blitt nådd. Når det gjelder i hvilken grad bedriftene er lønnsomme, må det tas et forbehold om svakt kunnskapsgrunnlag. Kunnskapsgrunnlaget og statistikken viser også at de konkrete sysselsettingsmålene for Trondheim og Trøndelag utenfor Trondheim, ikke har blitt nådd.

Det som kjennetegner kulturnæringene, i stor grad, er at foretakene som regel er små, gjerne enkeltpersonforetak, og arbeidet i stor grad kjennetegnes av deltid, frilansarbeid og midlertidige kontrakter. Det er store forskjeller mellom størrelse på bedrifter mellom de ulike bransjene som utgjør kulturnæringene. 

Erfaringen viser at kulturnæring som fagområde er et krevende område å få en samlet innsats på, fordi det er en samlebetegnelse for mange ulike bransjer med ulike utfordringer.

Kulturnæringsvirksomheter har i stor grad de samme utfordringer som andre bedrifter, men at hver enkelt bransje står overfor særegne utfordringer. Fortsatt har vi inntrykk av at mange bedrifter/aktører opplever at deres behov og utfordringer ikke blir forstått hos de som forvalter virkemidler til næringsutvikling.

Flere av aktørene innenfor kulturnæringene er avhengig av nærhet til markedet, og nærhet til et marked av en viss størrelse. I Trøndelag er det et begrenset marked for mange av produktene som leveres av kulturnæringsaktørene, og bevisstheten rundt om det er et marked, hvor markedet er, og hvordan en skal få innpass i markedet, blir svært viktig også framover.

Noen eksempler på møteplasser som strategiens eiere har vært involvert i:

 • Trondheim Calling
 • Festivalkonferansen
 • And Action
 • Tindvedseminar
 • Midtnorsk filmmarked
 • Hilmarfestivalen
 • Steinkjerfestivalen
 • Pseminar
 • Birkaseminar
 • Bandwagon
 • 3M
 • Forum form
 • Designspirer

 

 

 

Sist oppdatert 05.03.2018