User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Om oss

Kontaktinformasjon

Trøndelag fylkesbibliotek har 16 ansatte fordelt på to lokasjoner - Steinkjer og Trondheim.
Vi har kontortid 08.00 -15.30. I skolenes sommerferie 09.00 - 15.00

Fylkesbiblioteksjef: Hildegunn Hestnes, Telefon 916 21 298

E-post:

Hovednummer: 74 17 40 90

Kultur- og bibliotekbussen: 74 17 43 90, 
Lesesett Trondheim: 72 54 75 25,
Lesesett Vikna (tidligere klassesett): 74 17 93 77,
Fjernlån 74 17 53 27,

Besøksadresse Steinkjer:
Fylkets hus Steinkjer
Seilmakergata 2
7725 Steinkjer


Postadresse Steinkjer.
Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer

Besøksadresse Trondheim:
Peter Egges Plass 1
7011 Trondheim

Postadresse Trondheim
Postboks 2323 Torgarden
7004 Trondheim


Fakturaadresse:
Trøndelag fylkeskommune. Sentralt fakturamottak, Postboks 2567, 7735 Steinkjer
Faktura merkes med fordelingsnummer 6110 og navn på bestiller.

Organisasjonsnummer (også for e-faktura): 817 920 632

Ansatte

Her finner du kontaktinformasjon til våre ansatte


Virksomhetsoppdrag


Trøndelag fylkesbibliotek arbeider for at innbyggerne i hele fylket skal ha tilgang på oppdaterte bibliotektjenester gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer. Fokusområder i vår regionale strategi for bibliotekområdet er: Litteratur og opplevelser; Kunnskap og læring; Møteplass og verksted; Organisering, tilgjengelighet og synlighet. Fylkesbiblioteket arbeider med oppgaver som er forankret i Lov om folkebibliotek, og skal ivareta regionale bibliotekoppgaver og regional bibliotekutvikling:

 • Initiere, støtte og koordinere bibliotekutvikling.
 • Yte bibliotekfaglig veiledning til folkebibliotek, grunnskolebibliotek og bibliotek i videregående skole.
 • Bidra i bibliotekenes litteraturformidling – både av e-bøker og fysiske bøker.
 • Initiere, støtte og koordinere bibliotekarrangement og –turnéer innen litteratur og andre tema.
 • Anbefale og produsere litteraturtilbud i Den kulturelle skolesekken.
 • Arrangere møter og kurs.
 • Ivareta fjernlånsvirksomheten og organisere bibliotekenes lånesamarbeid.
 • Tilby mobile bibliotektjenester.
 • Formidle lesesett til grunn- og videregående skoler.
 • Veilede i forbindelse med planlegging av nye biblioteklokaler.
 • Bistå statlige myndigheter ved nasjonale/regionale utredninger og planlegging.
 • I Trøndelag fylkeskommune er fylkesbiblioteket organisert som en av seksjonene under "Avdeling kultur og folkehelse", og har tett samarbeid med utdanningsområdet. Fylkesbiblioteket har koordinatoransvar for sørsamiske oppgaver, og bidrar tverrfaglig innen Den kulturelle skolesekken, film, integrering, ungdomstilbud og privatarkiv.

 

Styrende dokumenter

Regionalt

Trøndelag fylkeskommune - Økonomiplan 2018-2021 med budsjett 2018

Strategi og handlingsprogram Bibliotekene i Sør-Trøndelag 2015- 2019

Nasjonalt

Lov om folkebibliotek

Meld. St. 27 (2015-2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2016

NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

Sist oppdatert 03.11.2017