User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Kultur- og bibliotekbuss

Telefon: 74 17 43 90/ 976 63 119, e-post: Kulturbussen@trondelagfylke.no <br> <br> Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 13 kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige. Bussen har et bredt og oppdatert utvalg av bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker. Det finnes også en egen samling av litteratur, filmer og tidsskrift på sørsamisk – både til barn og voksne. Det er også et bredt utvalg av litteratur på sørsamisk og om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til 13 kommuner i Trøndelag, Hedmark og i Sverige. Se fullstendig oversikt over stoppesteder og rutetider her. Flesteparten av kultur- og bibliotekbussens stoppesteder er barnehager og skoler, men den har også andre stoppesteder uten tilknytning til skoler eller barnehager. Bussen har et bredt og oppdatert utvalg av bøker, filmer, tidsskrift og lydbøker. Det finnes også en egen samling av litteratur, filmer og tidsskrift på sørsamisk – både til barn og voksne. Det er også et bredt utvalg av litteratur om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Kontakt kultur- og bibliotekbussen:
Telefon 74 17 43 90/ 976 63 119, e-post

Kultur- og bibliotekbussen har stort fokus på formidling, både gjennom egne ansatte, utstillinger og arrangement.

Utenom ordinær kjøring er også kultur- og bibliotekbussen både arrangør og deltaker på forskjellige arrangementer. Av arrangementer kultur- og bibliotekbussen har deltatt på, og deltar på, kan nevnes: barnefestivalen Juba Juba, den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah, Fantasy-festivalen på Verdal, Tråante 2017 og UKM. Vi tilbyr også egne arrangementer, både tilknyttet den faste ruten, men også gjennom egne turneer.

Kultur- og bibliotekbussen har som mål å sørge for lik tilgang til informasjon, kunnskap og opplevelser – uavhengig av hvor man bor.     

Faktaboks:

Antall stoppesteder: 31                                Antall oppvekstsenter/barneskoler: 17
Antall stopp per år: 217                                Antall barne- og ungdomsskoler: 2
Utlån per år: 20 795 (2016)                          Antall VGS: 1
Antall km per år: 20 619 (2016)                    Andre stopp: 10

Arrangementer Kultur- og bibliotekbussen

Bussen tilbyr arrangementer til de skolene og barnehagene som er på den faste kjøreruten. Det kan være alt fra forfatterbesøk, faglige arrangementer eller andre markeringer. Ved behov kan det også settes opp egne arrangementsturneer med bokbussen, hvor den da besøker skoler, bibliotek eller andre institusjoner. Kultur- og bibliotekbussen og dens personale er også med som deltaker på eksterne arrangementer, som f.eks. barnefestivalen Juba Juba eller den sørsamiske kulturfestivalen Raasten Rastah.

Ønsker du å ha med kultur- og bibliotekbussen på ditt arrangement, send en mail til oss.

 Bokbussruter våren 2018
Her finner dere oversikt over hvilke kommuner Kultur- og bibliotekbussen/Kultuvre- jïh gærjabusse kjører til, samt dato og tidspunkt for hvert enkelt stopp.

Mobiltelefon: 976 63 119
E-post:
Klikk på kommunenavn for stoppesteder og tidspunkt i din kommune 

ENGERDAL
Tirsdager: 30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Elgå, butikken 14:15 - 15:00
Gutu 15:15 - 16:00
 
FRØYA
Tirsdager: 23. januar, 6. mars, 17. april, 5. juni
Nordskag oppvekstsenter 08:45 - 10:00
Nabeita oppvekstsenter  10:30 - 13:00

Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Dyrøy oppvekstsenter 08:30 - 09:30
   
LEVANGER
Torsdager: 11. januar, 15. februar, 22. mars, 3. mai
Åsen kl. 09.30 - 10.30
Ekne kl. 11 - 12
Skogn kl. 12.30 - 13.30
   
MELHUS
Mandager: 15. januar, 26. februar, 9. april, 14. mai
Flå skole 08:30 - 11:00
Hovin skole 11:20 - 13:20
    
Tirsdager:16. januar, 27. februar, 10. april, 15. mai
Lundamo barneskole 08:30 - 11:00
Rosmælen skole 11:20 - 13:50
    
Onsdager:17. januar, 28. februar, 11. april, 16. mai
Gåsbakken skole 08:45 - 10:45
Butikken (Korsvegen) 11:05 - 11:35
Eid skole 11:45 - 14:15
    
MIDTRE GAULDAL
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Budal oppvekstsenter 08:30 - 10:00
Singsås skole  10:40 - 12:40  
    
ORKDAL
Onsdager: 24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Vormstad (v/ Best bensinstasjon) 15:00 - 16:00
 
OSEN   
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Seter skole 11:00 - 12:30
    
RENNEBU
Onsdager:  24. januar, 7. mars, 18. april, 6. juni
Voll skole 13:15 - 14:15
    
ROAN
Mandager: 8. januar, 12. februar, 19. mars, 7. mai
Bessaker 15:30 - 16:30

Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Brandsfjord skole  09:00 - 10:30  
Sør-Roan skole 11:15 - 12:45
    
RØROS
Mandager: 29. januar, 12. mars, 23. april, 11. juni
Feragen/Stensåsen 16:00 - 16:30

Tirsdager:30. januar, 13. mars, 24. april, 12. juni
Røros VGS  08:20-08:40
 
Onsdager: 31. januar, 14. mars, 25. april, 13. juni
Ysterhagan barnehage  09:30 - 09:45
Brekken skole 10:30 - 11:30  
    
SNILLFJORD
Mandager:22. januar, 5. mars, 16. april, 4. juni
Ven oppvekstsenter 09:00 - 10:00
Hemnskjela oppvekstsenter 11:15 - 12:15
    
ÅFJORD
Tirsdager: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 8. mai
Stokkøya, ved butikken  15:30 - 15:45
Linesøya  16:00 - 16:45
    
Ønsker du en utskrift av kjøreruten, send en e-post til

Alle over 6 år kan låne på bokbussen. For å få lånekort på bussen må du fylle ut skjema for utlånsreglement og sende oss. Er du under 15 år må du ha underskrift av foreldre/foresatte. Lever skjema, ferdig utfylt, enten på bokbussen eller via mail/post til fylkesbiblioteket. Det er viktig at nye skoler, trinn eller andre større grupper, leverer skjemaene i god tid før første bokbussbesøk.

Skjema for utlånsreglement for bokbussen

Ta alltid med lånekortet dersom du vil låne noe. Du er selv ansvarlig det alt som blir lånt på kortet ditt, gi derfor beskjed hvis du har mistet det. Husk også å melde fra hvis du endrer navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.

Lånetid

Lånetid er satt til 66 dager. Det vil si at lånet varer helt til neste bokbussbesøk. Ønsker du derimot å låne materialet lenger, kan du selv fornye lånet på: Mappami
Lån kan fornyes inntil 2 ganger. Etter 2 fornyelser må du ta kontakt med fylkesbiblioteket. Er materialet du låner reservert av en annen låner, må det leveres snarest mulig. Alt av materiale lånt på bokbussen kan leveres på hvilket som helst bibliotek.

Via selvbetjening på nett kan du bestille materiale som tas med så snart det er ledig.
https://www.tfb.no/cgi-bin/websok-bokbuss
I Mappami kan du få oversikt over egne lån og reserveringer. Du kan også fornye det du har lånt. Logg inn med lånenummeret ditt/e-postadressen og PIN-kode. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Større bestillinger sendes på mail, minst én uke før bussen kommer. For skoler som ønsker lesesett, ta kontakt med vår lesesettavdeling.

SMS-tjeneste

Vi tilbyr gratis SMS-varsling om når bokbussen kommer til ditt stoppested. SMS-en sendes ca. 3 dager før bussen kommer. Ønsker du å melde deg på/av denne tjenesten, send en e-post med navn, stoppested og mobiltelefonnummer.


Gie maahta löönedh?                                                              
                                                        

Gaajhkesh skuvleaalteren raejeste maehtieh löönemekåarhtem åadtjodh. Jis ih leah 14 jaepieh illeme, dle dov eejhtegh jallh dah mah eejhtegi åvteste tjuerieh sov nommem tjaeledh. Leessh goerem våålese daesnie. Goerem bååstede seedth nommevæhtine fylhken gærjagåatan, jallh datne maahtah dam bussesne deelledh.

Nasjovnaale löönemekåarhte
Nasjovnaale gærjagåetiekåarhte vadtasåvva almetjidie mah 15 jaepieh illeme. Kåarhte reakedsnommerem (11 sifferh) kreava. Dov lea reakta gïrredh bïevnesh dov bïjre vöörhkesuvvieh nasjovnaale löönemeregisterisnie.  Datne maahtah Nasjovnaale löönemekåarhtem  nåhtadidh dejnie jeanatjommes gærjagåetine Nöörjesne.

Löönemekåarhte
Vaeltieh iktesth löönemekåarhtem meatan jis sïjhth maam akt löönedh. Dov lea dïedte gaajhki åvteste maam datne dov kåarhtesne löönh. Bïeljelh fylhken gærjagåatan dastegh dam dassh. Orre kåarhten åasa lea 10,- kr. Mujhtieh aaj bïeljelidh jis nommem, adressem, tellefovnenommerem jallh e-påasteadressem jarkelh.

Lööneme jïh löönememierieh
Byörh eeremes bååstede deelledh dam maam lööneme minngeben aejkien busse båata, men maahtah dam 2 aejkieh orrestidh dastegh eah mubpieh dam dongkeme. Jis mubpieh leah lööneme dam maam datne sïjhth löönedh, dle maehtebe dam dongkedh dutnjien. Datne bïevnesem e-påastine jallh prievine åadtjoeh gosse maahtah dam veedtjedh.

Dongkemh
Datne maahtah aath dongkedh mejtie busse meatan vaalta dan varke dïhte gååvnese.  Mijjieh skuvlide haestebe åvtelhbodti dongkedh. Maahta dongkedh daestie: , e-påaste, tellefovne jïh faakse. Jis skuvle låhkoem joekehts gærjijste daarpesje, soptsesth mijjen goevtesinie lesesettavdelingen

Fer seejnes deelleme bååstede
Gosse krïebpesjimmiem dååsteme, maahtah mijjine soptsestidh guktie mijjieh maehtebe dov löönemem orrestidh, jallh datne maahtah dam lööneme materijellem dallah bååstede deelledh – goh bussesne, lïhkemes gærjagåetesne jallh påastesne seedtedh. Voestes krïebpesjimmie seedtesåvva 14 biejjieh mieriebiejjien mænngan. 14 biejjieh dan mænngan dle mubpie krïebpesjimmie båata. Dan mænngan reeknege inkassobïeljelimmine seedtesåvva.

Teehpeme jïh skaarah
Dov lea dïedte gaajhki åvteste maam bussesne löönh. Jis löönemenjoelkedasside mïedtelh dle maahtah löönemereaktam dassedh. Tjoerh teehpeme materijellem maeksedh daej åasaj mietie:

Lööneme geervegoevtesistie
Gærjah 400,-
Tjoejegærjah 500,-
Film 300,-
CD 300,-
CD-rom 500,-
Gïelekuvsjh 1000,-
Tjaalegh 100,-

Lööneme maanagoevtesistie
Gærjah 250,-
Tjoejegærjah 300,-
Film 250,-
CD 250,-
CD-rom 500,-
Gïelekuvsjh 1000,-
Tjaalegh 100,-

Maehtebe åaside jarkelidh bielelen bïeljelimmie.

Jis reeknegem åådtjeme man akt åvteste datne bussesne lööneme, ih edtjh reeknegem maeksedh jis bååstede deellh maam lööneme. Dastegh reeknegem maaksah, dle daate dov sjædta, jïh dan åvteste ih edtjh dam bååstede deelledh jis dam dasseme aatem vihth gaavnh.

Govlehtallemebïevnesh                                                  
Trøndelag fylkesbibliotek
Mobijletellefovne(Gærjabusse): 976 63 119
Gærjabussekontovre: 74 17 43 90
 

I bokbussen finnes en egen avdeling med litteratur og filmer på sørsamisk, og om sørsamisk og samisk kultur og historie.

Her vil dere finne statistikk over aktiviteten på kultur- og bibliotekbussen.
Utlån – Arrangement – Formidling

Bussen er en 2011-modell Volvo B12B EEV, levert av Wist Last og buss og bygd i Finland hos Kiitokori Oy. Bussens lengde er 12,00 meter, bredde 2,55 meter og høyde 3,50 meter. Bussen er godt utstyrt for kulturarrangement med sitteplass for opptil 15 personer og utstyr for presentasjoner, blant annet en 46" flatskjerm.

Noen bilder fra byggeprosessen

Kultur- og bibliotekbussen er utformet i størst mulig grad med tanke på universell utforming. Den har rullestolheis, kontrastmerking, teleslynge, samt at samlingen er merket for blinde og svaksynte.

Bussen er utstyrt med en server (Linux) og to arbeidsstasjoner for utlån, innlevering og søk. Databasen oppdateres minst én gang per uke.

Bussens design

De sørsamiske symbolene på kultur- og bibliotekbussen er tatt fra Maja Dunfjelds bok: Tjaalehtjimmie. Form og innhold i sørsamisk ornamentikk.

Symbolet (bak) betyr tanke og fornuft, tankevirksomhet – åssjalommes på sørsamisk.

Borden står for samfunn –  består av mange gammer med symbol for bebodd – (fylt med trekantstikk) og stikk over hver trekant = røyk som stiger opp.
Ett stikk over står også for hverdagsliv – i motsetning til tre stikk – som betyr hellig.

Kultur- og bibliotekbussen vil i 2018 få et nytt design i tråd med Trøndelag fylkeskommunes nye grafiske profil.

 

 

 

 

Sist oppdatert 30.04.2018