Støtteordning for hurtigladere til elbil i distriktskommuner i Trøndelag

Trøndelag fylkeskommune tilbyr investeringsstøtte til etablering av offentlig tilgjengelige ladestasjoner som er forventet ikke å være lønnsomme uten støtte. Det er satt av fem millioner kroner til ordningen. Ordningen omfatter ikke etablering av ladepunkter til privat bruk, for eksempel i borettslag. Det overordna målet for utlysingen er å utvide ladeinfrastrukturen i fylket, særlig i distriktet, for å stimulere til å vri omsetningen og bruken av biler over på elektriske kjøretøy. Dette skal øke energieffektiviteten og redusere klimagassutslipp fra transportsektoren.

Mer informasjon om støtteordningen

Sammenstilling av kommunale innspill

Søknad om støttes sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Registrer deg som søker (dersom du ikke allerede har en søkerrolle i RF), start «Ny søknad», og søk opp støtteordningen «Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag».

Spørsmål 1:
Under «krav til ladestasjonene» står det at det er et minimumskrav om at prosjektet skal ligge minst 20 km fra eksisterende hurtiglader. Samtidig har dere lagt ved en liste over innspill fra kommuner om plassering av ladere. Mange av disse plasseringene oppfyller ikke dette minimumskravet. Vil en søknad om støtte til prosjekt som ligger nærmere enn 20 km fra en eksisterende hurtiglader automatisk bli avvist eller er det mulig å få støtte for et slikt prosjekt?

Svar:
Ettersom formålet med støtten er å få etablert ladere i distriktet, der Enovas støtteordninger ikke dekker så godt i dag, er det et poeng for oss at de laderne som får støtte skal ligge i noe avstand fra de korridorene som er noe utbygd, langs E6 og E14. Kommunene har ikke hatt dette fokuset da de ga sine innspill, men har foreslått plassering i sin kommune uavhengig av dette.

Vi vil i utgangspunktet kun støtte ladere som ligger minst 20 km fra eksisterende hurtigladere. Dette med unntak av de fire prioriterte videregående skolene som er nevnt i utlysningen.

Vi vil likevel peke på formuleringen: «Dersom det er begrenset konkurranse om midlene, kan Trøndelag fylkeskommune velge å gå i dialog med søkere for å gjennomføre en kvalifisert vurdering av støttebehovet, eller velge ikke å dele ut støtte.» Ved evt. begrenset interesse for å bygge ut, kan det bli aktuelt å gå i dialog med de som har søkt på prosjekt om å lempe på dette kravet, eller andre forhold som kan føre til utbygging.

 

Spørsmål 2:
Kan dere utdype hva dere mener med følgende: «Det er viktig å sikre distriktsprofilen, og den totale utbyggingsstrukturen som støttes tillegges derfor også vekt (utgjør 40 % av vurderingen)»?

Svar:
Dette dreier seg også om formålet med støtteordningen; å få bygget ut i distriktet. Kravet om 20 km fra eksisterende hurtiglader er et minimumskrav. Men det er mye lenger enn 20 km til de minst sentrale delene av Trøndelag. Å sikre at pakker eller enkeltprosjekt kan nå opp også med søknad om støtte til ladere på små steder, langt fra annen ladeinfrastruktur, trolig med relativt stort behov for støtte, er en grunn til at vi har lagt inn dette prioriteringskriteriet. Enn annen grunn er at vi regner med søknader fra flere aktører. Disse er naturlig nok ikke koordinert om plasseringen. Det kan føre til en klumpvis fordeling av søknadene. Vi ønsker å kunne prioritere en god spredning/fordeling av utbyggingen, og vil derfor se på den totale utbyggingsstrukturen i søknadene.

Sist oppdatert 02.07.2020