Nettverk Lavutslipp Trøndelag

Nettverk Lavutslipp Trøndelag (NLT) skal jobbe for at kommunene i Trøndelag reduserer sine klimagassutslipp. Gjennom deltakelse i nettverket vil kommunene få mulighet til å heve klimakompetansen, utvikle samarbeid, idéer og prosjekter.

Kommunene i Norge har stor mulighet til å påvirke Norges totale klimagassutslipp, og dermed også å redusere dem. Nettverket jobber med hvordan kommunal sektor kan bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen. Det betyr at fokus skal være på å bevege seg mot lavutslippssamfunnet.

For å redusere kommunens utslipp vil nettverket være en arena som tilbyr kommunene å heve sin kompetanse gjennom kurs, samlinger, fagseminar og arenaer for erfaringsdeling, samarbeid og prosjektverksteder. Kommunen prioriterer selv hvilke områder det skal gjøres en innsats på og deltar på det som er relevant for arbeidet. Vi skal jobbe for å komme fram til konkrete tiltak i den enkelte kommune, og effekten av disse skal på sikt kunne måles eller beregnes, både økonomisk og med hensyn til reduksjon i utslipp av klimagasser.

I 2017 ble det omsøkt og innvilget Klimasatsmidler til Nettverk lavutslipp for 23 deltakende kommuner fra tidligere Nord-Trøndelag. Fra og med høsten 2019 jobber nettverket for hele Trøndelag og deltakelse i nettverket er et tilbud for alle trønderske kommuner. I 2020 er alle 38 kommuner del av nettverket.

NLT er tilknyttet Arbeidsgruppe Lavutslipp Trøndelag som gir innspill til aktivitet og faglig retning i nettverket og ledes av Trøndelag fylkeskommune. Arbeidsgruppe Lavutslipp Trøndelag består av fagpersoner i fra Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag, i tillegg til representanter i fra kommunene Orkland, Stjørdal og Trondheim.

Møter, samlinger mv.

Kontakt

Frida Ekström
Prosjektleder Nettverk Lavutslipp Trøndelag
74 17 94 22 924 35 733
Sist oppdatert 03.07.2020