Prosjekt for friluftslivets ferdselsårer

Miljødirektoratet startet i 2019 opp et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging, og opparbeiding av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv.

Det overordnede målet med prosjektet er å få flere ut på tur. For å oppnå dette kreves tilgang til gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, og gjerne nært der folk bor. Miljødirektoratet vil stimulere til at kommunene skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet. Et av prosjektets målsettinger er derfor å få kommunene til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer.

Prosjektet kan deles inn følgende faser:

1. Registrering av data inn i nasjonal database for tur- og friluftsruter

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig i all planlegging. Nasjonal database for tur- og friluftsruter vil være en sentral kilde til kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer. Før oppstart av planlegging bør kommunen ha en mest mulig oppdatert database.

2. Plan for friluftslivets ferdselsårer

Det er et mål å få flest mulig kommuner til å utarbeide en plan for friluftslivets ferdselsårer. Arbeidet skal bygge på veilederen Plan for friluftslivets ferdselsårer. Veilederen skal sikre at arbeidet med ferdselsårene blir systematisert, målrettet og effektivt. Dette innebærer å fastsette mål for arbeidet, kartlegge nå-status, analysere behov og fremme tiltak for å utvikle friluftslivets ferdselsårer. Oppdal kommune har være en pilotkommune, og har en nylig vedtatt plan.

3. Opparbeiding 

En oppfølging av planen må styres av målene i planen, og kan være fysisk tilrettelegging av nye traseer og rehabilitering av eksisterende. Prosjektets rolle i denne fasen vil omhandle veiledning knyttet til naturvennlig tilrettelegging, og erfaringsutveksling.

4. Skilting og merking

Skilting og merking bør også være en konkret oppfølging av planen. Arbeid med skilting og merking bør skje i tråd med Merkehåndboka.
Prosjektet vil ha hovedfokus på fase 1 og 2 - spesielt de første årene.

Tilskudd til kommuner

Miljødirektoratet vil lede prosjektet, utarbeide veiledning, samt bistå fylkeskommunene. Fylkeskommunene vil ha en pådriverrolle, og skal motivere og veilede kommunene. Kommunene vil stå for det praktiske arbeidet med utforming, gjennomføring og oppfølging av planen.
Det er satt av midler som kommunene i Trøndelag kan søke på. Tilskudd gis til kommuner som gjennomfører en plan for friluftslivets ferdselsårer, og kan nyttes til administrasjon og til delfinansiering av det kommunale prosjektet. Kommunene kan søke på inntil 75.000 kroner, hhv. 25’ og 50’ til fase 1 og 2.

Neste søknadsfrist er 1.februar 2024

(Det vil komme flere muligheter til å søke midler utover i prosjektperioden)
 Retningslinjer Søknadsskjema

Se presentasjoner fra oppstartsmøte 6.mai 2020

Se presentasjoner fra nettverksmøte 20.januar 2021

Se presentasjoner fra oppstartsmøte pulje 2, 14.april 2021

Se presentasjoner fra nettverksmøte 20.januar 2022

Se presentasjoner fra oppstartsmøte pulje 3, 19.januar 2023

 Ferdige planer 

Kontaktperson

Oddveig Bredesen
Seniorrådgiver
74 17 50 89 415 42 249
Sist oppdatert 04.09.2023