User name:

UserExtensions.GetUsername()=

Støtte til mindre tilretteleggingstiltak

Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak.

I 2019 er søknadsfristen 1. februar.

Søknaden skal sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak, se retningslinjene.

Målet for ordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennligaktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig i hele Trøndelag.

Skjemaet er ikke tilpasset formålet ennå, så vi anbefaler at dere benytter veiledningen aktivt.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden

Oddveig Bredesen, tlf. 415 42 249, e-post: oddbr@trondelagfylke.no
Thor Brandt, tlf.  995 42 452, e-post: thobr@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer

Bjarne Bull-Berg, tlf. 45 02 39 35, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 04.04.2019