Støtte til mindre tilretteleggingstiltak

Gjennom god tilrettelegging skal friluftslivsområdene gjøres lett tilgjengelige og attraktive for allmenhetens friluftsliv. Kommuner, interkommunale friluftsråd og frivillige lag og organisasjoner registrert med organisasjonsnummer i frivillighetsregisteret kan søke om støtte. Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak.

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknaden skal sendes elektronisk via www.regionalforvaltning.no.

Midlene skal benyttes til mindre tilretteleggingstiltak, se retningslinjene.

Målet for ordningen er å fremme friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennligaktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig i hele Trøndelag.

Skjemaet er ikke tilpasset formålet ennå, så vi anbefaler at dere benytter veiledningen aktivt.

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden

Oddveig Bredesen, tlf. 415 42 249, e-post: oddbr@trondelagfylke.no
Thor Brandt, tlf.  995 42 452, e-post: thobr@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer

Bjarne Bull-Berg, tlf. 45 02 39 35, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

Sist oppdatert 24.02.2021